English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת מטות מסעי

שו"ת במראה הבזק: היחס לתובע את הקהילה בפני ערכאות של גוייםסן חוסה, קוסטה ריקה                  San Jose, Costa Rica

מרחשוון, תש"ן

 

שאלה

מה יחס ההלכה ליהודי שאינו שומר על חובותיו כלפי הקהילה, ותובע את הקהילה היהודית בפני ערכאות של נוכרים?

 

תשובה

התובע את חבירו היהודי בפני ערכאות שלא כדין, החמירה איתו ההלכה מאוד. הרמ"א1 כתב, שרשאין בית דין לנדותו ולהחרימו, ובמקרה זה יש שכתבו2 שאין לצרפו לעשרה לאמירת דבר שבקדושה, ואיבד חזקת כשרותו3 (כגון סופר סת"ם הכותב ומוכר לאחרים). אמנם, יש לשקול היטב הפעלת סנקציות מעין אלה, כיוון שיש ופנייה לערכאות מותרת אף ללא רשות בית דין. (והדברים מבוארים לפרטיהם בחו"מ סימן כ"ו ובאחרונים שם). ובזמן הזה לא ראינו שנהגו לנדות אדם וכבר כתב הריב"ש בסוף סימן קע"ב במי שעבר עבירה: "ודלא מצינו שלא יצטרף לעשרה, שאם תאמר כן תפיק מינן צודני צודני". (שיממון – תוהו ובוהו).

_______________________________________________ 

1 שו"ע חו"מ, סעיף כ"ו סעיף א'. עיין הערה 4 לתשובה צט.

2 כסף הקדשים שם.

3 ספר ערך שי, ובמשנ"ב, סימן תקפ"א, ס"ק י"א, הביא שאינו ראוי להיות שליח ציבור בימים הנוראים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז
רבי יעקב  ז"ל


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ

 

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ

חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

 

 

לע"נ

 

 

לע"נ

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.