English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת ויצא

הלכה פסוקה: עבודת שיפוצים שלא הושלמה

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

'ארץ חמדה גזית' ירושלים / מנחם אב תשפ"א / תיק 79058 

דיינים: הרב דורון אלון, הרב איתן וגנר, הרב אבישי קולין 

המקרה בקצרה: התובע רצה לשפץ את ביתו, הקבלן שהוזמן הגיש הצעת מחיר על סך 25,000 ₪, אך לא הוסכם בין הצדדים מה תכלול עבודת השיפוץ. הסכום שולם במלואו, עיקר העבודות נגעו להפיכת חדר שינה לחדר עבודה, הריסת חדר ארונות, והעברת ארון חשמל, ועוד עבודות קטנות. לאחר שהתובע התרשם שהנתבע אינו יכול לבצע חלק מהעבודה, הוא החליט לתת לו עבודה חלופית – בניית גדר. בתחילה הנתבע הסכים אך לבסוף חזר בו.
לטענת התובע העבודות שבוצעו בסופו של דבר שוות לכל היותר 10,000 ₪ ולכן הוא תובע את היתרה בסך 15,000 ₪. הנתבע איננו זוכר מה היה כלול בעבודה, אך לטענתו היא נעשתה לשביעות רצון התובע, והסיבה שהתובע תובע אותו, היא רק משום שהוא חש שהיה יכול לעשות עבודות אלו בעצמו. 

פסק הדין בקצרה: על הנתבע לשלם לתובע 9000 ₪ כהחזר עבור עבודות שלא ביצע, פסק הדין נקבע על דרך פשרה הקרובה לדין.

נימוקים בקצרה:
א. הגדרת המצב המשפטי והגדרת העבודות שנכללו בהסכם הקבלנות
במקרה שלנו מדובר על קבלנות, שבה הנתבע היה צריך להגיע לתוצאה מסוימת תמורת התשלום של התובע (רמ"א שלג, ה; הרב עדו רכניץ, חוקי התורה: קבלנות, אתר דין תורה), כעת נשאלת השאלה מה היה כלול בעבודות שהנתבע התחייב לעשות. התובע טען שההסכם כלל הזזת ארון חשמל, וכראייה הביא גם את דברי האדריכלית, לעומת זאת הנתבע טוען שהוא לא זוכר כלום, בית הדין התרשם מעיון בתוכניות השיפוץ, שהזזת ארון החשמל עלתה בשלב הצעת המחיר, ולכן מסתבר שהיא נכללה בהצעת המחיר. 

ב. מזמין שחזר בו מהסכם קבלנות
התובע חזר בו מחלק מהסכם השיפוץ, לטענתו דבר זה נעשה בגלל חוסר יכולתו של הקבלן לבצע חלק מהעבודה. אלא שהתובע לא עמד בתנאים שההלכה דורשת כדי לסלק קבלן, ולכן דינו כאדם שסילק קבלן שלא לפי ההסכם. במקרה זה פסק הרמ"א (חו"מ שלג, ד): "ובעל הבית החוזר בו, דינו כקבלן שידו על התחתונה", כלומר, שהוא יצטרך לשלם את מה שבוצע, או את העלות הכוללת בניכוי עלות ההשלמה – הגבוה מביניהם. בנוסף גם אם הקבלן מצא עבודה אחרת כתב נתיבות המשפט (שם ס"ק ז) שאין מנכים לו מהתשלום שהובטח לו, משום שכקבלן הוא יכול לשלב בין העבודות. בניגוד לדעתו, יש שסברו שגם בקבלן מנכים לו משכרו אם מצא עבודה אחרת במקום זו שהופסקה. בכל מקרה גם לדעת נתיבות המשפט מותר לבעל הבית לתת לקבלן עבודה אחרת על חשבון שכרו. ולכן התובע היה רשאי לתת לנתבע עבודות אחרות על חשבון השכר ששולם לו.

ג. משמעות ההסכמה לבניית הגדר
בין הצדדים הוסכם על בניית גדר במקום חלק מהעבודה המקורית, אך בפועל הדבר לא בוצע. שווי עבודת בניית הגדר הוא רק כ-7,000 ₪, ולא כ-15,000 ₪ כפי שנותר לטענת התובע להשלמת העבודה. מהדיון עלה שהתובע הסכים לוותר על ההפרש בין שווי העבודה עליה הסכים לוותר לבין שווי בניית הגדר. כעת השאלה אם הוא רשאי לחזור בו.
בגמרא (סנהדרין ו ע"א) נאמר שמחילה אינה צריכה מעשה קניין, כך גם נפסק בשולחן ערוך (חו"מ יב, ח). אלא שאדם שהסכים לתבוע מחוץ לבית הדין סכום נמוך, אינו נחשב כמי שמחל על מה שמגיע לו, והוא יכול לתבוע בבית הדין סכום גבוה יותר (מנחת פתים יז, יב). בכל מקרה המחילה על הפרש, היתה רק על דעת זה שהנתבע יבנה את הגדר, והדבר לא קרה. לכן המחילה אינה תקפה.
כעת עלתה השאלה האם עצם הסכמת הנתבע לבנות את הגדר מהווה הודאה על כך שהוא חייב את הכסף לתובע, כיון שהוא טוען בפני בית הדין שהוא הסכים לכך רק 'לפנים משורת הדין'. דברים אלו של הנתבע מוגדרים כ'אמתלא', שלפי רוב הדעות, אינה מתקבלת ביחס לחוב ממוני (קצות החושן פ, א, ועוד פוסקים) אלא אם כן יש לאמתלא ביסוס עובדתי (שולחן ערוך חו"מ מז, א ועוד).
כיון שהדברים לא היו ברורים לחלוטין, ובנוסף התובע שילם כבר את כל הכסף, דבר שגם הפך את הנתבע למוחזק, וגם היווה ראייה מסוימת לכך שהעבודה הושלמה, הרי שכפשרה בית הדין חייב את הנתבע לשלם לתובע 9,000 ₪.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

נהוראי בן רבקה נמיר

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז רבי יעקב  ז"ל


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ

חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.