English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת מטות מסעי

שו"ת במראה הבזק(מתוך ח"ד)
 
מקסיקו סיטי, מקסיקו                 Mexico City, Mexico
אייר ה'תשנ"ח
 
חתונה בימי "בין המצרים", במקום הפסד מרובה
 
שאלה
נקבעה חתונה למוצאי שבת, מוצאי י"ז בתמוז תשנ"ח. האולם הוזמן ועלול להיגרם נזק רב מהרב בחינות באם יהיה צורך לדחות החתונה או לשנות התאריך.
האם בדיעבד בגלל הפסד מרובה ותקלות נוספות מותר לערוך את החופה בליל הצום הנדחה?
 
תשובה
במקרה המתואר בשאלתך – חתן שעדיין לא קיים מצוות פריה ורביה, ובעריכת חופה וקידושין במועד אחר יש משום הפסד מרובה ונזקים נוספים, יכול הרב המקומי לפסוק, כי מותר לערוך חופה וקידושין במוצאי שבת ליל י"ח בתמוז גם לזוג אשכנזי[1]. ברם, על הרב למצוא את הדרך הנאותה להבטיח שהמקרה הנ"ל לא יביא לידי פריצת גדר המנהג הנהוג בקהילות אשכנז[2] בדורות האחרונים, שלא לישא אשה מי"ז בתמוז ועד תשעה באב[3], עד שנזכה לקיומם המלא של נבואות זכריה.
 


[1]  ההיתר מבוסס על שיטת רב האי גאון שלצורך מצוה, כגון שלא קיים פו"ר, מותר, כמובא בר"ן בסוף פרק א דתענית. אמנם רמ"א אורח חיים (סי' תקנא סעיף ב) חלק וכתב שאסור, אך יתכן שכאן יודה, וכמו שפסק בעל "ערוך השלחן" (סי' תקנא סעיף ז) "וכן אם הדבר מוכרח לישא בימים אלו, יש להתיר לפ"ז, אך בשבוע שחל בה תשעה באב, בודאי אסור". ועיין עוד ב"יביע אומר" לרב עובדיה יוסף (חלק ששי, אורח חיים סי' מג) שדן להיתר מסיבות נוספות למי שלא קיים פו"ר, וחלק מדבריו שייך גם לגבי הנוהגים כרמ"א.
[2]  סברתו של רמ"א היא משום "דלא מסמנא מילתא", וכבר הורה זקן, מרן הגר"ש ישראלי, שבכגון דא נאמר "דמאן דלא קפיד, לא קפדי בהדייהו", וכן נקט הגר"ע יוסף המובא לעיל.
[3]  לדעת הרב נחום אליעזר רבינוביץ כל דיני שלושת השבועות חלים רק עם כניסת צום י"ז בתמוז, ולפי זה אין כאן כל בעיה של הליכה נגד המנהג.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.