English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת עקב

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)שורת הדין, כרך ח, יוצא לאור ע"י מכון שער המשפט והנהלת בתי דין רבניים,
ירושלים, תשס"ג (תקפא עמ')

מכון שער המשפט עוסק בהוצאה לאור של ספרים בתחומים הנוגעים לדיינים ולבתי הדין. בין היתר הם יזמו הוצאת קובץ שיהיו בו מאמרים אך ורק של דיינים שמכהנים בבתי הדין הרבניים. נושאי המאמרים הם בתחום הדיינות אך אינם בהכרח פסקי דין אלא גם מאמרים תורניים רגילים. בשמונת הקבצים שיצאו עד כה ישנם הרבה מאמרים שיש בהם חשיבות ועניין ללומדי חושן משפט ואבן העזר. המכון אף הקדיש תשומת לב לנושא העריכה והוסיף תקצירים לכל המאמרים בראש הקבצים וכן מפתחות עניינים. אמנם עריכת המאמרים עצמם עדיין טעונה שיפור וראוי היה לשאוף להשוותה לקבצים כמו תחומין והדומים לו.
בין המאמרים בקובץ: מאמרו של הרב יועזר אריאל בנושא "התחייבות מופרזת בכתובה". הוא בעיקר דן בשאלה ביסודות הערבות באריכות רבה כשאין לה קשר לנושא המאמר. מסקנתו היא שאכן יש בחיוב מוגזם בעיה של אסמכתא וכן מכח אומדנא שלא התכוון אלא לכבוד החתונה. לעומתו כותב הרב דוד לבנון שאין בעיה של אסמכתא בשיעור דבוה ורק מצד אומדן דעת יש מקום לבטל את החיוב כשברור שהוא חיוב מוגזם.
יש גם ויכוח בשאלת השימוש בהרחקות צרות דהיינו סנקציות כנגד בעל שאינו מגרש האם יש בזה בעייה של כפיית גט שפוסלת אותו. ויכוח זה שהתחיל בכרכים קודמים נמשך גם בכרך זה בין הרב לביא לרב גולדברג.
סקרנו אך מקצת מהדברים שישנם בכרך זה ומהם יש ללמוד לכלל הספר.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.