English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת צו

פרשת שבוע

דבקות בד' = אחדות ישראלבפרשתנו, התורה מבארת את ההכנות האחרונות לקראת היום השמיני, היום בו יחנך המשכן ושכינה תשרה עליו וממילא על כל מחנה ישראל. במסגרת זו נצטווה משה להלביש את אהרון ובניו את בגדי הכהונה. הגמרא במסכת זבחים מסבירה שתפקידם  של בגדי הכהונה הוא לא רק לכבוד ולתפארת אלא שהם גם מכפרים.  "ואמר רבי עיניני בר ששון: למה נסמכה פרשת קורבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך: מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין. כתונת מכפרת על שפיכות דם, שנאמר: (בראשית לז) וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם. מכנסים מכפרת על גילוי עריות, שנאמר: (שמות כח) ועשה להם מכנסי בד [לכסות (את) בשר ערוה]. מצנפת מכפרת על גסי הרוח. מנין? אמר רבי חנינא: יבא דבר שבגובה ויכפר על גובה. אבנט מכפר על הרהור הלב, היכא דאיתיה. חושן מכפר על הדינין, שנא': (שמות כח) ועשית חושן משפט. אפוד מכפר על עבודת כוכבים, שנאמר: (הושע ג) אין אפוד ותרפים. מעיל מכפר על לשון הרע. מנין? א"ר חנינא: יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע. וציץ מכפר על עזות פנים, בציץ כתיב: (שמות כח) והיה על מצח אהרן, ובעזות פנים כתיב: (ירמיהו ג) ומצח אשה זונה היה לך" (פח ע"ב). אם כן בגדי הכהנים מועלים לכפר על הקילקולים המנויים לעיל. מה ניתן לעשות כ"רפואה מונעת" שהיא הרבה יותר מומלצת?. ננסה למצא את הפתרון בדרכו של ה"משך חכמה". כאשר הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים הוא לא היה לבוש בשמונת בגדי הכהן הגדול וזאת כי עצם הכניסה העלתה אותו למדרגה עליונה. וז"ל "נמצא העולה מזה דמה דכהן גדול נכנס לפנים הוא מפני שהנפש הישראלי אשר מוסרותיו עם החומר נותק אז מתקשר הנפש עם מקור המקורין בשם יתברך ובטהרה זו כמים החוזרים אל אביהן נטהרו הנפשות הישראלי מכל הטעאה ודמיון כוזב. וזה (פירוש) "מה מקוה מטהרה הטמאים" (יומא פה ע"ב) פירוש מים הטמאים, על ידי השקה, כך הקב"ה מטהר את ישראל." (ויקרא ח' ז). הדרגה העליונה מושגת על ידי עזיבת עולם הצרכים החומריים וכניסה אל המקום המקודש ביותר. אם זה הפתרון מה נעשה אנו, שאין לנו כהן גדול וקודש קדשים? נותן גם לכך ה"משך חכמה" פתרון, על ידי נתינת צדקה ומעשי חסד האדם "משתרש בתוך כלל אחינו בני ישראל, (שהרי) הכלל תמיד דבוק לאבינו שבשמים תמיד…כן הדבוק בכלל ישראל נטהר מטומאתו בתוך כלל ישראל עמנו הדבוקים בה' תמיד" ("משך חכמה" שם). בעקבות דברים אלה נקל להבין מדוע דווקא היום כשאין לנו בגדים ואין לנו כהן ואין לנו קודש קדשים "אחדות ישראל" כל כך חשובה.    
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.