English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת חקת

פרשת שבוע

ירידה לצורך עליה – רק בינתיים!במדרש רבה פרשה י"ט אות ד על הפסוק "ויקחו אליך פרה אדומה", אומרים חז"ל "א'ל הקב"ה למשה לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחר חוקה" ובהמשך המדרש כתוב: דברים שלא נגלו למשה נגלו לרבי עקיבא וחבירו". מה נובע לר"ע שלא היה ידוע למשה, האם זה נובע ממעלת משה או מחסרונו?

ובהמשך המדרש מסופר שגוי אחד שאל את רבי יוחנן בן זכאי האם מעשה הפרה אינו מעשה כשפים? והוא מסביר לו שגם הם כשיש באחד מהם רוח תזזית (דיבוק) עושים מעשים דומים וגם אנחנו עושים פעולה זו לסלק "רוח טומאה". שאלו תלמידיו לזה דחית בקנה לנו מה אתה אומר: "א'ל חייכם לא המת מטמא ולא המים מטהרין אלא אמר הקב"ה חוקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי" ויש להבין מדוע אין זה נימוק טוב "לסלק רוח טומאה". ומדוע הוא אומר להם אי אתה רשאי לעבור על גזרתו הרי הם לא התכוונו ח"ו לעבור אלא רק שאלו הטעם?

המדרש מסתיים "תבא פרה ותכפר על מעשה העגל" מעיר ה"שפת אמת" הרי במציאות פרה קודמת לעגל? מובא גמ' (ע"ז דף דע"ב "לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה" מבאר ה"שפת אמת" שהמטרה היתה לא רק להורות דרך תשובה אלא ליצור את האפשרות שאדם חוטא יוכל ע"י חזרה בתשובה לעלות לדרגה גבוהה יותר. "חטא העגל" לא היה בבחינת "דיעבד" אלא היה בו פן של לכתחילה, ליצור סיטואציה שבעקבותיה תבוא תשובה שתזניק את עם ישראל לדרגה גבוהה יותר. אם כן הפרה בעצם קודמת לעגל, רק בשביל ליצור פרה-טהרה, תיקון, היו צריכים ליצור עגל-חטא. תשובתו של ריב"ז לגוי היתה לפי  ההסתכלות המקובלת, שבדיעבד, אחר שחטאו אין ברירה, צריכים להוציא את רוח הטומאה, אבל באמת החטא הוא חוקה שיצר הקב"ה, בבחינת מתן אפשרות להתקדמות לדרגה גבוהה יותר. אולם לנו כמובן אסור בצורה מוחלטת לעשות חשבונות אלוקיים לחטוא ח"ו כדי להעלות בדרגה. "אין אתה רשאי לעבור על גזרתי" "והאומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו", הדרגה של בעלי תשובה לא קיימת אצל צדיקים גמורים שנמצאים מיד בפסגה, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד", משה רבינו זו תורה שבכתב בבחינת צדיקים גמורים, לעומתו רבי עקיבא הוא תורה שבע"פ בחינת בעלי תשובה שכדי להגיע לפסגה צריכים לעבור שלבים של יגיעה, עמל וגישושים. ואותם תהליכים לא התגלו למשה שמיד זכה לראות את האמת.

בתוך מדרשנו מובא "דברים המכוסים מכם בעולם הזה עתידים להיות צופים לעולם הבא". בעתיד בעזה"י נזכה כולנו להגיע לדרגות גבוהות בלי הצורך לעבור משברים וירידות לצורך עליה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.