English | Francais

Search


שנת תשס"ב | שבת פרשת עקב

שו"ת במראה הבזק 
(מתוך חלק ד' )
 
פראג, צ'כיה            Prague, Czech Republic    
אייר, ה'תשנ"ו
 
גבינת קוטג' אם כלולה בגזרת גבינות עכו"ם
 
שאלה
האם היתרו של ה"אגרות משה" בעניין גבינות קוטג' הוא גם בגבינות הקוטג' שלנו, או אפילו בגבינה קשה יותר? מה הכלל הקובע?
 
 
תשובה
ביחס לגבינות המיוצרות על ־ידי גויים אנו מבחינים בין שני סוגים עיקריים: (א) גבינות שלצורך ייצורם יש צורך ב"רנט" (מעמיד); (ב) גבינות שלצורך ייצורם אין צורך ב"רנט" (מעמיד).
ביחס לסוג הראשון, תמיד תהיה לנו בעיה של "גבינת עכו"ם", גם אם ישתמשו בחלב כשר ורנט כשר, גזירה משום המעמידין בדבר איסור (1), והדרך היחידה לצאת מידי הגזירה הוא שיהיה משגיח יהודי מתחילת הייצור ועד סופו.
ביחס לסוג השני לא קיימת הגזירה, שהרי כלל אינו זקוק למעמיד (2). אך עדיין יש לחוש בכל הגבינות משום צחצוחי-חלב — שמא היצרן ערבב בהן חלב טמא  (3), שאז אנו רואים את הלחלוחית שנשארה בגבינה כחלב עכו"ם, שאסור. אך למי שמקל ב"חלב הקאמפיניס" (4) , אין סיבה לאסור מדין צחצוחי-חלב, כי הרי הלחלוחית שנראית היא חלב שמותר.
לסיכום: כל הגבינות שאין צורך במעמיד בתהליך ייצורן, יהיו מותרות למי שמקל ב"חלב הקאמפיניס", כולל גבינת קוטג' וקרים טשיז (5).
----------------------
1.  ע"ז דף לה ע"א.
2.  ומחדש ב"אגרות משה" (חיו"ד ח"ב סי' מח) שגם אם יתנו רנט בגבינות כאלה בכדי למהר את תהליך הייצור, מכיוון שסוג זה של גבינה לא מחייב מתן רנט, היצרן נותנו רק משום שנח לו שהגבינה תתגבן יותר מהר, אבל אין לגבינה תועלת ב"רנט", אינו נחשב למעמיד.
3.  רש"י ד"ה לפי שא"א לגבינה. ועיין ב"אגרות משה" (יו"ד ח"א סי' מט) בביאור דברי רש"י.
4.  היתר שה"אגרות משה" ביסס בארוכה (יו"ד ח"א סי' מז, מח, מט), ועיקרו — חברות ידועות הנתונות לפיקוח ממשלתי וחוששות לעצמן, לא יחרגו ממה שכותבות בתכולת המוצר.
5.  "אגרות משה" (יו"ד ח"א סי' נ וח"ב סי' מח).
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.