English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת מטות

מינוי גר צדק לראש קהילה

שו"ת "במראה הבזק"(מתוך ח"ג)
פריז, צרפת                      Paris, France
שבט תשנ"ה
מינוי גר צדק לראש קהילה
שאלה
האם אנו יכולים למנות על פי ההלכה גר צדק שנתגייר על פי בית דין מוסמך לראש קהילה?
 
תשובה
אין למנות1 גר צדק לתפקיד נשיא קהילה, אלא אם כן:
*     קיבלו אותו הקהל2 על-ידי בחירות3;
*     אין כמותו ראוי לעמוד בתפקיד זה4;
*     המינוי הוא לשנים מספר5.
 
_________________________________________________
 
 
[1] עיין רמב"ם (הל' מלכים פ"א הל' ד) "אין מעמידין מלך מקהל גרים, שנאמר 'לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא... ולא למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל".
2 "כנסת הגדולה" (חלק חושן משפט הל' דיינים, סי' ז).
3 עיין "תחוקה לישראל ע"פ התורה", כרך א, מאת הגרי"א הרצוג (דף 24-22) שהבחירות צריכות להתקיים בהשתתפות של חברי הקהל, ולא די בהחלטת ועד הקהילה, אלא אם כן הקהל ייפה את כוחו של הוועד למנות אפילו גר צדק.
4 עיין שו"ת "יוסף אומץ" (סי' מז) דלא מהניא קבלת הציבור, אלא שהיתר למנות שמעי' ואבטליון הוא מפני שלא היו בישראל כמותם.
5 עיין ספר "תחוקה לישראל" (כרך א, דף 23) "שמא האיסור של 'לא תשים עליך מלך' אינו חל אלא על מינוי לכל ימי חייו".
 
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

חמדת ימים מוקדש לע"נ צביה בת זאב דונייר ע"ה, נלב"ע כ"ד תמוז

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.