English | Francais

Search


שנת תשס"ח | שבת פרשת מסעי

שיקול דעת בקדימות חולים שיש בהם סכנה כשאי-אפשר לטפל בכולם בו-זמנית

שו"ת "במראה הבזק"(מתוך ח"ב)
וינברג (יוהנסבורג), דרום אפריקה                        Johannesburg, South Africa
שיקול דעת בקדימות חולים שיש בהם סכנה כשאי-אפשר לטפל בכולם בו-זמנית
סיון תשנ"ב
שאלה
כאשר יש מחסור במקום פנוי בחדר טיפול נמרץ או מחסור במכונת דיאליזה - ומדובר במעשים שבכל יום - מה צריכים להיות הקריטריונים של סדרי העדיפויות לקבלת חולים? האם הכללים שבמסכת הוריות דף יג ע"א תקפים להלכה?
האם ישנם כללים הלכתיים אחרים?
 
תשובה
כאשר ישנו מצב המצריך שיקול-דעת בקדימות החולים, נראה שזהו הסדר1:
א. יש להקדים חולה שיתרפא לחיי עולם לחולה שיתרפא לחיי שעה2. חיי שעה מוגדרים - עד שנה, וחיי עולם - משנה ומעלה3.
ב. אם שניהם חיי עולם או ששניהם חיי שעה, צריך להקדים את מי שהגיע קודם4, אלא אם כן זה שהגיע שני מצבו קשה יותר. דבר זה תלוי בהכרעת הרופא5.
ג. בדרך כלל קודם החולה שאותו הרופא יודע לרפא, אף אם הגיע אחרי החולה ויתייאש מרפואתו, ודבר זה צריך שיקול-דעת6.
ד. כאשר שניהם שווים בכל הפרטים דלעיל, צריך הרופא לילך לפי סדר המשנה בהוריות, ואם אינו יודע יטיל גורל7.
 
_______________________________________________________
 
1 עיין בספרנו "במראה הבזק" (ח"א תשובה פט; לג1 במהדורה ראשונה).
2 "אגרות משה" (חושן משפט ח"ב סי' עג, ב וכן סי' עה, ב).
3 שם (שם סי' עה, ב).
4 שם (שם סי' עד, א וסי' עה, ב).
5 שם (שם סי' עד, א).
6 כנ"ל.
7 כנ"ל וכן שם (סי' עה, ב).
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.