English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת לך לך

אופן גניזת ספרי תורה

שו"ת "במראה הבזק(מתוך ח"א)

לימה, פרו                                               Lima, Peru

טבת, תש"ן

אופן גניזת ספרי תורה

שאלה

מהי הדרך הנכונה לגניזת ס"ת, שתביא בחשבון גם את הצד החינוכי?

 

תשובה

בשו"ע או"ח, סי' קנ"ד סעי' ה'1 נפסק: "ס"ת שבלה מניחין אותו בכלי חרס, וגונזין אותו בקבר ת"ח, אפילו אינו אלא שונה הלכות ולא שימש ת"ח". ואם אין במקום קבר ת"ח שונה הלכות – גונזין אותו בקרקע בית הקברות2. ויש שנהגו בכגון זה (שאין קבר ת"ח) להקים בביה"ק מצבה לזכר קדושי השואה הי"ד וכד', ולגנוז הספר תחת המצבה. מעמד הקמת המצבה הנ"ל, או גניזת ס"ת שנפגע ע"י פורעים שונאי ישראל ר"ל – יש לעשות ברוב עם.

 

 

___________________________________________________

 

1. וביו"ד סי' רפ"ב, סעיף י', פסק כן גם גבי ס"ת שנפסל (ואי אפשר לתקנו).

2. ספר האשכול, ועיין פמ"ג או"ח, משבצות זהב, סי' קנ"ד, ס"ק ה'.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מוקדש לע"נ רבי יעקב בן אברהם ועיישה סבג

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.