English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת יתרו

נשיקת ספר התורה באמצעות סידור(מתוך ח"ו)

שו"ת במראה הבזק(מתוך ח"ו)

פלורידה, ארה"ב                              Florida, USA

אדר ב' תשס"ג           

נשיקת ספר התורה באמצעות סידור

שאלה

האם מותר להשתמש בסידור כדי להגיע באמצעותו אל ספר התורה ולנשקו בדרכו אל הבימה או בחזרתו? האם אין כאן ניסיון לא ראוי לחסוך בהליכה תוך "ניצול" הסידור?

 

תשובה

מותר לנשק ספר תורה בעזרת סידור; ונראה שאף אם מטרתו לחסוך בהליכה ועל-ידי הסידור מאריך את ידו, אין בזה משום זלזול בקדושה1 2.

 

_________________________________________

 

1   לכאורה ניתן לדמות מקרה זה לשימוש בספר אחד כהגבהה לספר שני, שאמנם ט"ז (יו"ד סי' רפב ס"ק יג) אוסר, משום ביזיון שעושה בו מעשה "עץ או אבן"; אבל "מגן אברהם" (או"ח סי' קנד ס"ק יד) מתיר, על-פי הגמרא במגילה (כו ע"ב), שרבא התיר להשתמש בתיבה כדי לסתום פתח ולמנוע טומאה, ובכך לאפשר לכהנים להיכנס לבית הכנסת; והכריעו "חיי אדם" (כלל לא סע' מח) ו"משנה ברורה" (שו"ע או"ח סי' קנד ס"ק לא, סי' שטו ס"ק ל), שאפשר לסמוך על "מגן אברהם".

וייתכן עוד לומר שאף לשיטת ט"ז מותר, הואיל וקדושת ספר תורה גדולה מקדושת סידור, ובמיוחד כאשר כוונתו רק לנשק בעזרת הסידור (כמו בעזרת הציצית) ולא לחסוך בהליכה.

אמנם, יש מקום לדון שאם אפשר על-ידי ציצית אולי עדיף לנשק על-ידה ולא להשתמש בסידור; ועיין ב"שערי אפרים" (שער ד, ג), שהעולה מנשק לספר תורה בעזרת הטלית או המעיל, ולא כתב שעדיף על-ידי הטלית;

אמנם יש לדחות, ששם תפקיד המעיל לשמש את הספר תורה, ואין בזה הורדה כשמנשק בעזרתו את הספר; ועוד, הואיל ונהגו כן יש לומר "לב בית דין מתנה עליהם", וכמו שכתב הרמ"א (שו"ע או"ח סי' קנד סע' ח).

2   ב"כתבי הגרי"א הענקין", "עדות לישראל" (עמ' קכג סע' סג), כתב שעדיף מנהג הספרדים ש"מראים מרחוק באצבע ומנשקים".

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 

מוקדש

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

ולע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

ולע"נ

הרב פרופסור ראובן משה רודמן ז"ל

 

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.