English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת ויגש

שו"ת במראה הבזק: שליחות חינוכית לאשה נשואה שאינה מכסה ראשה(מתוך ח"ב)

 

תמוז תשנ"א

 

שאלה

האם מותר לשלוח אשה נשואה שאינה מכסה את הראש כשליחה לחו"ל? האם מותר לאשה נשואה שאינה מכסה את הראש להיות מורה בבית-ספר דתי? האם יש בהקשר זה עוד קריטריונים של צניעות שצריכים להקפיד עליהם?

 

תשובה

לעצם חובת כיסוי הראש באשה, הרי הדבר מפורש בגמ'1 שמדין תורה אסור לאשה לצאת פרועת ראש, שנאמר "ופרע את-ראש האשה"2. ופסקו אחרונים שדין זה אמור באשה נשואה3, ואין הדבר תלוי במנהג המקום4, ועל זה נאמר "שיער באשה ערוה"5. ואולם יש פרטים בצורת הכיסוי ואיכותו שאכן תלויים בדת היהודית6 ובמנהגי המקום7.

כאשר מדובר בשליחות או תפקיד ללא זיקה כלשהי לעבודת חינוך, נראה שהדבר תלוי בשיקול דעתו של המעסיק, אם לקבלה לעבודה. אם יקבלה, נכון יהיה להורות לה לנהוג כמנהג המקום אשר בו היא עובדת, דהיינו להקפיד על כיסוי ראש, צניעות הלבוש וכיו"ב8.

ואמנם ביחס למינוי למשרה חינוכית במוסד חינוכי או בשליחות, יש להורות לאשה לכסות את ראשה בכיסוי ראש או בפיאה נוכרית9, משום שהדוגמה האישית היא יסוד החינוך, ולא יתכן שאשה מחנכת תתנהג בפני תלמידיה שלא כדרך ההלכה. הדבר חמור עוד יותר בהוראת מקצועות הקודש, אשר בה נאמרים הן על-ידי המורה והן על-ידי התלמידים פסוקים, דברים שבקדושה ואזכרות שם, והדבר אסור להיאמר מול שיער מגולה באשה נשואה10.

ביחס לשאר גדרי צניעות כגון כיסוי בית הצואר, זרוע, אורך שמלה ובגד שקוף יש להורות בדבר כפסיקת ה"משנה ברורה" שהוא נתקבל ונתפרסם בהסכמת גאוני הדור הקודם כפוסק אחרון בתפוצות ישראל11.

ומה שאינו אסור מדינא, יש לנהוג בדבר כמנהג השומרים על תורה ומצוות שבמקום, אשר בו תלמד.

 

__________________________________________________

 

1 כתובות (עב ע"א).

2 במדבר (ה', יח).

3 ראה "מגן אברהם" (סי' עה ס"ק ג).

4 "משנה ברורה" (סי' עה ס"ק י).

5 מימרא דרב ששת, ברכות (כד ע"א).

6 והם חיוב מוחלט לכל אשה בישראל, שו"ע אבן העזר (סי' קטו, ד בהג"ה), "משנה ברורה" (סי' ע"ה סק"ב), "שער הציון" (שם ס"ק ה).

7 ועיין שו"ע אבן העזר (סי' קטו ד), שו"ע אורח חיים (סי' עה, ב).

8 לא מצאנו איסור ברור בהעסקת אשה שאינה שומרת תורה ומצוות. ועל פרצות דורנו כבר צווח בעל "ערוך השולחן" (או"ח סי' עה, ז).

9 להיתר ולאיסור פיאה נוכרית עיין "אוצר הפוסקים" (אבן העזר סי' כא סעיף ב ס"ק ה), שם הובאו השיטות מערכה מול מערכה, והכרעת ה"משנה ברורה" להתיר (בשו"ע אורח חיים סי' עה ס"ק טו).

10 שו"ע (אורח חיים סי' עה, ב), ו"משנה ברורה" (שם ס"ק א וס"ק י).

11 הרב צבי יהודה הכהן קוק, בהקדמה ל"עולת ראי"ה" (עמ' ט).

   ויעויין בדינים אלה ב"משנה ברורה" לסי' עה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.