English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת מטות מסעי

שו"ת במראה הבזק: אמירת קדיש על אב חורג למי שהוריו בחיים 

(מתוך ח"ד)

   

טקסס, ארה"ב                                                                  Texas, USA

סיון, ה'תשנ"ז

 

 

שאלה

בקהילתי יהודי חוזר בתשובה ההולך ומתחזק בעבודת ד' מיום ליום ב"ה. לאחרונה הוא למד על עניני הקדיש ואז התעוררה אצלו השאלה הבאה:

בצעירותו אמו נתגרשה מאביו ונישאה לאדם אחר, והוא המשיך לגדול בביתם.

לאחר מספר שנים נהרג אביו החורג בתאונת דרכים ל"ע. בניו של האב החורג היו רחוקים מקיום תורה ומצוות ולא אמרו קדיש על אביהם.

אביו מולידו וכן אמו עדיין בחיים.

האם הוא רשאי לומר קדיש על אביו-חורגו בכל שנה ביום ה"יור צייט"?

 

תשובה

אמירת קדיש נתקנה משני טעמים:

א.    לעילוי נשמת הנפטר;

ב.    כביטוי לצידוק הדין מצד הנשארים.

על כן, אין בהלכה איסור על אמירת קדיש גם על-ידי מי שהוריו עדיין בחיים1. ברם, מצינו בפוסקים2, כי ההמון (פשוטי העם שאינם בקיאים במקורות) חוששים מכך. על כן יש לחשוש מדין כיבוד אב ואם3 כאשר יש קפידא מצד אחד ההורים.

על כן, בנדון דידן, שמן הראוי הוא שהשואל יכבד גם את אביו מגדלו4, הוא יכול לומר קדיש, אם אין חשש שאביו מולידו ייפגע מזה. והיה אם יש חשש כזה, יבקש רשות מאביו מולידו, ואם לא יקבלה, ישכור מי שיאמר קדיש על אביו מגדלו.

 

__________________________________________________

 

 עיין שו"ת "במראה הבזק" (חלק א תשובה ד, יג1 במהדורה ראשונה).

 "לבוש" (או"ח, סי' קלג) ועוד פוסקים.

 עיין בשו"ת "יביע אומר" (יורה דעה ח"ג, סי' כו) שפסק, שאם האב מקפיד, לא יאמר הבן קדיש אפילו על אמו. והוא הדין הכא.

 כיון שגידלו כבנו, ומצינו שהמגדל יתום, מעלה עליו הכתוב כאִלו ילדו (סנהדרין יט ע"ב).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה סבג

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.