English | Francais

Search


שנת תש"ע | שבת פרשת נצבים וילך

חמדת הדף היומי: מצוה אחת (עבודה זרה יח עמוד א)

הרב עופר לבנת

                                                                                                                        יט' – כה' אלול, עבודה זרה טו-כא

(לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב)

 

השבוע בדפי הדף היומי ישנם מספר דפים העוסקים בענייני אגדה. אחת האגדות שהראשונים עסקו בה היא הדו-שיח בין רבי חנינא בן תרדיון ורבי יוסי בן קיסמא. באותה תקופה מלכות רומי אסרה על העיסוק בתורה. רבי חנינא, על אף הגזרה, המשיך ללמד תורה ברבים. כאשר חלה רבי יוסי בן קיסמא, רבי חנינא בא לבקר אותו, ורבי יוסי בן קיסמא הזהיר את רבי חנינא שהרומאים יענישו אותו על מעשיו. רבי חנינא שאל אותו, האם הוא יזכה לחיי העולם הבא. על כך שאל אותו רבי יוסי בן קיסמא: "כלום מעשה בא לידך?" סיפר לו רבי חנינא על מקרה מיוחד בו הוא זכה לקיים מצוות צדקה. השיב לו רבי יוסי בן קיסמא: "אם כן, מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי!"

לכאורה, שאלתו של רבי יוסי בן קיסמא "כלום מעשה בא לידך" אינה מובנת. כיצד ניתן לבחון האם אדם יזכה לחיי העולם הבא על סמך מעשה אחד? האם אין הזכות לחיי העולם הבא נבחנת לפי מכלול מעשיו של האדם?

הרמב"ם (פירוש המשנה מכות ג, טז) למד מגמרא זו יסוד. הוא מסביר שאם אדם מקיים מצווה אחת לשמה בצורה שלימה, הוא זוכה בה לחיי העולם הבא. שאלתו של רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנינא הייתה האם הוא זכה פעם אחת לקיים מצווה בתכלית השלמות, ללא כוונות צדדיות. על כך השיב רבי חנינא שפעם זכה לקיים את מצוות הצדקה בתכלית השלמות.

על פי זה, הרמב"ם מסביר אמירה נוספת של חז"ל. המשנה במכות (ג, טז) אומרת "רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר (ישעיה מ"ב) ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר." משנה זו לכאורה קשה. כיצד ריבוי המצוות הוא לטובת עם ישראל? הרי ככל שיש יותר דרישות יותר קשה לעמוד בהם.

הרמב"ם מסביר שההפך הוא הנכון. כיון שיש כל כך הרבה מצוות,זה מבטיח שפעם אחת לפחות, במהלך חייו אדם יקיים מצווה בצורה שלימה, ובה הוא יזכה לחיי העולם הבא.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט
 
לע"נ
רבי יעקב ז"ל
בן אברהם ועיישה סבג
 
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.