English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת תרומה

תרומה | ו אדר תשע"ג | 16/02/2013שו"ת במראה הבזק: שמיעת מגילה באמצעות רמקול, במקום שכך נהגו

האם מותר לקרוא את המגילה בפורים ע"י רמקול? ראיתי שכבר התייחסתם לשאלה זו והמסקנה היא שמותר לגבי כל מקום שהיו עשויים לשמוע גם ללא הרמקול. מהו הגדר המדויק של דבר זה - האם הקורא צריך לקרוא בקול רם כזה שהיו עשויים לשמוע גם ללא רמקול? אם כן, למה מועיל הרמקול? או אולי בעל קורא בעל קול חזק שיכול להגיע לכל בית הכנסת, מותר לקרוא בקול חלש יותר באמצעות הרמקול? האם במקרה שישנו הרבה רעש בבית הכנסת בשעת הקריאה, וללא רמקול ניתן לשמוע אם אין רעש, אך בסיוע רמקול ניתן לשמוע גם כשיש רעש, מתיר שימוש ברמקול לפי גדר זה? לפי מי משערים את היכולת לשמוע, לפי הקורא שקורא עכשיו, או שבעל קורא בעל קול חזק, מתיר גם לקורא בעל קול חלש לקרוא את המגילה עד למקום שבו היה ניתן לשמוע בקולו של הראשון? ישנו אצלי ספר שו"ת של הרב הראשי כאן לפני כ- 50 שנה, הרב אהרן מילבסקי. הוא פסק כאן שמותר לשמוע מגילה גם ברדיו. הוא מזכיר בדבריו את הרב עוזיאל וחולק עליו, וכן את ה"מנחת אליעזר" המתיר לשמוע מגילה בטלפון. האם העובדה שהמרא דאתרא כאן פסק כך, תורמת משהו?

Dedication

 

לרפואת

 איטה בת חנה ארנרייך

ושמואל בן רוזה שושנה

 רוזנהק

בתוך שאר חולי עמו ישראל

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.