English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת וארא

וארא | כה טבת תשע"ד | 28/12/2013ארץ אגדה: מלקות לאורחים, מדוע?

במסכת דרך ארץ (פרקי בן עזאי, ד, א) מובא מעשה תמוה: הנכנס לבית, כל מה שיגזור עליו (יבקש ממנו) בעל הבית יעשה. ומעשה בר' שמעון בן אנטיפטרס שהיו אורחין נכנסין אצלו, וגזר עליהם שיאכלו ושישתו, והיו נודרין בתורה ומבדין (ומשקרים), ובשעת פטירתן היה מלקה אותן. נשמעו דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי וחכמים, היו קומטים (פניהם מתכווצות מצער) בדבר, ואמרו מי ילך ויודיענו, אמר להם ר' יהושע, אני אלך ואראה מה עושה, אמרו לו לך לשלום. הלך ר' יהושע ומצאו שהיה יושב על פתח ביתו. אמר לו שלום עליך, רבי, אמר לו שלום עליך, רבי ומורי. אמר לו כלום אתה צריך, אמר לו בית לינה, אמר לו שב בשלום. ישבו שניהם ועסקו בתורה עד הערב, לשחרית אמר לו, רבי, נלך למרחץ, אמר לו לרצונך, היה ר' יהושע מתיירא שמא יקפחנו על שוקיו. לאחר שאכלו ושתו אמר לו מי מלויני, אמר לו אני. היה ר' יהושע מחשב בדעתו ואומר מה אשיב לחכמים ששיגרוני, ופנה ר' יהושע לאחוריו, אמר לו למה נפנית, אמר לו דבר אני צריך לשאול אותך, מפני מה בני אדם הנכנסין אצלך, אתה מלקה אותם, ואותי לא הלקיתה. אמר לו, רבי, חכם גדול אתה, ודרך ארץ יש בידך, בני אדם הנכנסין אצלי גזרתי עליהם שיאכלו ושישתו, והיו נודרין בתורה ומבדין, וכך שמעתי מפי חכמים, כל הנודר בתורה ומבדה לוקה ארבעים. אמר לו אם כן, יפה אתה עושה, אמר לו הן. אמר לו גוזרני עליך שתלקה ארבעים וארבעים וארבעים, ארבעים שלך, וארבעים שלי, וארבעים של חכמים ששיגרוני. הלך ר' יהושע וספר לחכמים מה שראה בר' שמעון בן אנטיפטרס:"

Dedication

  לרפואה שלימה ומהירה

בתוך שאר חולי עמו ישראל

איטה בת חנה ארנרייך
*

אליהו בן שרה זלדה כרמל
*

רחלי בת רוזי בוסקילה

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר

תשע"ג

 

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.