English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת במדבר

במדבר | כ"ד אייר תשע"ד | 24/05/2014
ארץ אגדה: הפונדקית הנאמנת

בסוף מסכת יבמות מובא, שחכמים הקלו להאמין לעדות של איש אחד בלבד על מיתת אדם, כדי להתיר לאשת המת להינשא לאחר. בסוגיה מבואר שבסופו של דבר הקלו להאמין גם לעדות של אשה, ואף רבי עקיבא הסכים לכך. אולם במשנה מובא דיון שהיה בשלב שרבי עקיבא התנגד לכך (יבמות דף קכב, א): "אמרו לו: מעשה בבני לוי שהלכו לצוער עיר התמרים, וחלה אחד מהם והביאוהו בפונדק, ובחזרתם אמרו לפונדקית: איה חברנו? נומית (אמרה) להם: מת וקברתיו, והשיאו את אשתו; ולא תהא כהנת כפונדקית? אמר להם: לכשתהא כפונדקית - נאמנת, הפונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו." במעשה זה השיאו את האשה העגונה על פי דברי הפונדקית, וחכמים רצו ללמוד משם בקל-וחומר שוודאי שכהנת (=אשה ישראלית חשובה) תהא נאמנת כדי להשיא על פי דבריה. סוגית הגמרא תמהה שם מה היתה הגריעות של אותה פונדקית ותרצה: "פונדקית גויה היתה, ומסיחה לפי תומה היתה...". ומבואר במפרשים שם, שבאופן של סיפור לפי-תומו גם גויה וגם אשה ישראלית נאמנות; משום שזהו דין נאמנות מיוחד שאינו קשור לדיני עדות; ואין להוכיח משם שאם יש כוונה מפורשת לעדות – אפשר להקל להאמין גם לעדות של אשה.

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

 סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד 

 

לע"נ

שלמה מרזל ז"ל

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.