English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת בא

בא | ד שבט, תשע"ה | 24/01/2015
ארץ אגדה: ר' אלעזר ברבי שמעון והתאנים

בפרק 'השוכר את הפועלים' מסופר שר' אלעזר ברבי שמעון התמנה ללוכד גנבים, והיה מוסר אותם למלכות להריגה. ר' אלעזר חשש שמא טעה במקרה מסוים, והוא עלול להיענש בידי שמים; וערך בדיקה לוודא שהוא לא ייענש, והצליח בבדיקה. אך בהמשך מובא שהוא לא סמך על הבדיקה, וז"ל הסוגיה (בבא מציעא דף פד א) בתרגום חופשי ובתוספת ביאור ע"פ רש"י: "ואפילו כך, לא סמך רבי אלעזר ברבי שמעון על דעתו, והחליט לקבל עליו ייסורים. בלילה היו מניחים תחתיו שישים מצעות של לבד, ובבוקר היו מוציאים מתחתיו ששים כלים מלאים דם ומוגלה. ואשתו היתה מכינה לו ששים מיני מאכל מתאנים והיה אוכל אותם ומבריא. ולא היתה אשתו מניחה לו לצאת לבית המדרש, כדי שחכמי בית המדרש לא ידחקוהו. וכך היה מנהגו שבלילה היה אומר לייסוריו: 'אחיי ורעי בואו!', ובבוקר היה אומר להם: 'לכו' מפני ביטול תורה. יום אחד שמעה אותו אשתו ואמרה לו: 'אתה מביא עליך את הייסורים, וכילית (בהוצאות הרפואה) ממון של בית אבא!' מרדה בו והלכה לבית אביה. עלו אותם ספנים, והביאו לו ששים עבדים ובידם ששים ארנקים והכינו ששים מיני מאכל מתאנים. אמרה אשתו לבתה: 'לכי ובדקי מה הוא עושה כעת'. באה ואמר לה: 'לכי אמרי לאימך (ממון) שלנו גדול משלכם'. קרא על עצמו 'הָיְתָה כָּאֳנִיּוֹת סוֹחֵר מִמֶּרְחָק תָּבִיא לַחְמָהּ'. באותו יום אכל ושתה והבריא ויצא לבית המדרש. הביאו לפניו ששים סוגים של כתמי דם מסופקים – וטיהר את כולם. ריננו אחריו החכמים ואמרו: 'האם יתכן שאין שם כתם אחד שהוא מסופק?' אמר להם: 'אם כמותי הוא - יהיו כולם זכרים, ואם לאו - תהא נקבה אחת ביניהם'. היו כולם זכרים, וקראו להם 'רבי אלעזר' על שמו. תניא אמר רבי (יהודה הנשיא): 'כמה פריה ורביה ביטלה רשעה זו מישראל'

Dedication

לע"נ

כל הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

  

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.