English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת צו

צו | ח ניסן תשע"ה | 28/03/2015
ארץ אגדה: הסוסים של רבי יהודה הנשיא

במסכת בבא מציעא (דף פד, ב) מסופר שלאחר פטירת ר' אלעזר ברבי שמעון, רצה רבי יהודה הנשיא (רַבִּי) לשאת את אלמנתו, ובהמשך מסופר שרַבִּי קיבל עליו ייסורים, וז"ל הסוגיה בתרגום חופשי ובתוספת ביאור: "שלח רַבִּי לדבר באשתו (שתסכים להינשא לו), שלחה לו: כלי שנשתמש בו קודש, ישתמש בו חול?! בארץ ישראל אמרו ששלחה לו תשובה בלשון אחרת: במקום שבעל הבית תלה את חרבו יתלה הרועה הבזוי את תרמילו?! שלח לה: ברור שהיה גדול ממני בתורה, אך האם היה גדול ממני במעשים טובים?! שלחה לו: בתורה אם גדול ממך איני יודעת, אך במעשים אני יודעת שהיה גדול ממך שהרי קיבל עליו ייסורים! מה הכוונה שר' אלעזר היה גדול מרבי בתורה? שכאשר ישבו רבן שמעון בן גמליאל ור' יהושע בן קרחה בבית המדרש על ספסלים ישבו לפניהם ר' אלעזר ברבי שמעון ורבי על הארץ והקשו ותירצו. אמרו (שאר התלמידים), מימיהן (תורתם של ר' אלעזר ברבי שמעון ורבי) אנו שותים והם יושבים (יחד איתנו) על הארץ?! עשו להם ספסלים והעלום. אמר להם רבן שמעון בן גמליאל: פרידה אחת יש לי ביניכם, ואתם מבקשים לאבדה הימני? הורידו את רבי. אמר להם רבי יהושע בן קרחה: מי שיש לו אב יחיה, ומי שאין לו אב ימות? הורידו גם את ר' אלעזר ברבי שמעון, חלשה דעתו. אמר: האם אתם סבורים שאנו שקולים בחכמה?! עד אותו יום כשהיה אומר רבי דבר – היה מסייע לו ר' אלעזר ברבי שמעון, מכאן ואילך, כשהיה אומר רבי יש לי להשיב, אמר לו ר' אלעזר ברבי שמעון: כך וכך יש לך להשיב?! זו היא תשובתך?! כעת היקפתנו חבילות של תשובות שאין בהן ממש! חלשה דעתו של רבי ובא ואמר לאביו. אמר לו: בני, אל ירע בעיניך שהוא ארי בן ארי, ואתה ארי בן שועל. וזהו שאמר רבי: שלשה ענוותנין הן, ואלו הן: אבא... רבן שמעון בן גמליאל ודאי ענוותן היה. אמר רבי חביבין ייסורים, קיבל עליו שלוש עשרה שנים של ייסורים... שומר הסוסים של בית רבי היה עשיר יותר ממלך פרס, כשהיה מחלק מספוא לחיות היה קול הצהלות מגיע למרחק שלוש מילין, היה מכוון לחלק את המספוא בשעה שרבי היה נכנס לבית הכסא ומתייסר שם, ואפילו כך היו זעקות רבי מתגברות על צהלות החיות, והיו זעקותיו נשמעות על ידי יורדי הים."

Dedication

לע"נ

 הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.