English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת אחרי מות קדושים

אחרי מות | ו אייר תשע"ה | 25/04/2015ארץ אגדה: העגל והחולדות של רבי

במסכת בבא מציעא מסופר שר' אלעזר ברבי שמעון קיבל עליו ייסורים, ולאחר שרבי יהודה הנשיא (רַבִּי) שמע על המעלה החשובה של קבלת הייסורים החליט גם הוא לקבלם; וז"ל הסוגיה שם (דף פה, א) בתרגום חופשי: "אמר רבי: חביבין יסורין. קיבל עליו ייסורים במשך שלוש עשרה שנים... ואפילו שייסורי רבי היו גדולים מאוד, הייסורים של ר' אלעזר ברבי שמעון היו עדיפים על אלו של רַבִּי, משום שייסורי ר' אלעזר מאהבה באו ומאהבה הלכו, ולעומתם ייסורי רבי על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. על ידי איזה מעשה באו? שאותו עגל שהיו מוליכים אותו לשחיטה, הלך ותלה ראשו תחת כנפי בגדו של רבי, והיה בוכה. אמר לו רבי: לֵךְ, לכך נוצרת! אמרו (בשמים): הואיל ואינו מרחם יבואו עליו ייסורים. ועל ידי מעשה הלכו. יום אחד היתה אֲמָתוֹ מטאטאת את הבית, והיו מוטלים שם בני חולדה וטאטאה אף אותם. אמר לה: עזבי אותם, כתוב (תהלים קמה, ט) – 'וְרַחֲמָיו עַל־כָּל־מַעֲשָׂיו'! אמרו (בשמים) הואיל ומרחם נרחם עליו. כל שנות הייסורים של ר' אלעזר לא מת אדם קודם זמנו. כל שנות הייסורים של רבי לא הוצרך העולם שירד מטר; שאמר רבה בר שילא קשה יום המטר כיום הדין, ואמר אמימר אם לא היה המטר נצרך לעולם – היו חכמים מתפללים עליו ומבטלים אותו, ואפילו כך כשהיו עוקרים צנון מן הערוגה היה הבור מלא מים."


Dedication

לע"נ

 הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע

ו' באייר תשע"ג

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.