English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת תרומה

תרומה | ב אדר תשע"ח | 17/02/2018


חמדת האינציקלופדיה התלמודית: ארון

וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים וגו' ים וגו'. (כה, י) הכיצד לא מנה הרמב"ם את עשיית הארון בתרי"ג המצוות? היכן גנוז הארון היום? מצות עשייתו. מצוה מן התורה לעשות ארון, לשום בו את לוחות העדות, שנאמר: וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים (כאן), וְנָתַתָּ אֶל הָאָרֹן אֵת הָעֵדֻת אֲשֶׁר אֶתֵּן אֵלֶיךָ (להלן פסוק טז). רבים מן הראשונים מוני המצוות לא מנוה למצוה מיוחדת - אם משום שהיא בכלל עשית המקדש, שכל כלי המקדש בכללו (עי' ספר המצוות לרמב"ם עשה כ וחינוך מצוה צה, ועי' קנאת סופרים לסהמ"צ עשה לג); או משום שאינה מצוה הנוהגת לדורות, שלא נצטרך לעולם לעשות ארון שני, שהארון נגנז, ולעתיד ישוב אלינו (מגילת אסתר בסהמ"צ להרמב"ם עשה לג). ואף שלמה, שעשה את כל הכלים מחדש, לא עשה ארון חדש (ילקוט שמעוני פרשת תרומה). אבל הרמב"ן (בסהמ"צ עשה לג ובהוספותיו למניו מצוות עשה) סובר שעשיית הארון נמנית למצוה בפני עצמה. ואף על פי ששאר הכלים, כגון שולחן, מנורה ומזבח אינם מצוות בפני עצמן, הרי זה משום שהם באים להכשר העבודה שנעשית בהם, ונכללים בכלל מצוות העבודות האלו; אבל הארון יצא למצוה בפני עצמה, שהרי אינו בא לשום עבודת המקדש, ואין שום מעשה ממעשי המקדש נעשה בו. ומצוה הנוהגת לדורות היא, שלעתיד כשימצאו הלוחות אם לא יהיה הארון עמהם, או אם ישבר ויפסד, מצוה עלינו לעשות ארון אחר.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יהושפט יחזקאל בן מילכה

הרב אביחי ניסן בן חיה

יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

  

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 

לע"נ
חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל

נלב"ע

י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.