English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת תצוה

תצוה | יא אדר א תשע"ט | 16/02/2019


הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הנתבע יזם הקמת עסק לחלפנות כספים וניכיון המחאות, והתובע הוא זה שהיה מפעיל העסק, הם פדו שיקים מאוחרים ונתנו עליהם תמורה במזומן, לאחר שגבו ריבית גבוהה. העסק בעצמו לווה מגורמים אחרים, בפועל חלק מההמחאות שהביאו הלקוחות לא כובדו, וזה גרם לעסק קשיים כלכליים. אי פרעון ההמחאות בסכומים גדולים גרם לעסק ליפול לאחר כשנה, העסק נשאר חייב חצי מיליון ₪ לאחד המלווים. כמו כן חברה שאליה הועברו השיקים תובעת את העסק, על שיקים שהצדדים היו ערבים להם. הנתבע טען שהתובע נתן כספים ללקוחות מעבר לסכומים שאושרו להם, ועליו לשלם על הנזקים שנגרמו. לדבריו, על התובע לשאת באחריות לסך 1,250,000 ₪ שניתנו בחריגה ממסגרות האשראי. כמו כן, הנתבע חשד שיש לתובע אחריות להיעלמות של סך 70,000 ₪ מהעסק. בנוסף טען הנתבע שהסיכום היה שהתובע יקבל חלק מהרווחים ולא משכורת קבועה, ממילא, כיוון שיש הפסדים התובע אינו זכאי לשכר. לעומתו התובע טען שהיה רק שכיר בעסק, ולא שותף, ולכן מגיע לו שכר גם עבור הזמן שבו יש הפסדים. כמו כן הוא תבע מהנתבע לקחת אחריות על ההלוואות שהנתבע לקח עבור העסק בסך חצי מיליון ₪. בנוסף, התובע דרש להשיב לו כספים שהשקיעו הוא ואמו בסך כולל של 350,000 ₪, וכמו כן הוא דרש לקבל החזר הוצאות שהוציא עבור העסק בסך כ- 150,000 ₪ נוספים.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח


מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.