English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת לך לך

לך לך | יא חשון תש"ף | 09/11/2019


הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

התובע שכר בית בישוב מהנתבע, הצדדים סיכמו שדמי שכירות יעמדו על 1,900 ₪ לחודש, מתוכם יופחתו 900 ₪ עבור שיפוץ ובנייה שהתובע יבצע בנכס. בין הצדדים התגלעה מחלוקת לגבי השיפוץ עליו סוכם, והם פנו לרב הישוב שיכריע בסכסוך ביניהם. בין היתר קבע רב הישוב כי התובע זכאי לגור שנה נוספת בדירה – שנת תשע"ז. למרות זאת, הנתבע ביקש מהתובע לעזוב, לאחר מכן הנתבע חזר בו, אך התובע כבר עזב את הדירה. בעקבות זאת, היתה בין הצדדים מחלוקת האם על התובע לשלם דמי שכירות על שנת תשע"ז. כדי לגבות את החוב, הנתבע פנה להוצאה לפועל עם שיק הביטחון שקיבל מהתובע. מחלוקת נוספת בין הצדדים היתה בנוגע להערכת שווי השיפוץ שביצע התובע בדירה. כדי להכריע במחלוקת זו מינה בית הדין מהנדס כמומחה בית הדין וזה העריך את שווי השיפוץ בסך כ-30,000 ₪. לטענת התובע, הנתבע חייב לו כסף משום שעלות השיפוץ בפועל עולה על מה ששולם, ואין לו חיוב לשלם על שנת השכירות השנייה. לטענת הנתבע התובעים היו חייבים לשלם על שנת השכירות השנייה, וכמו כן הם גרמו נזקים לנכס.

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

למיטב ידיעתי הטענה הנפוצה ביותר היא שהיעדר חיוב על נזק עקיף, המכונה בהלכה "גרמא", הוא המכשול העיקרי ליישום המשפט העברי. אלא שבחינת המקורות מגלה תמונה שונה בתכלית. נפתח בשאלה לקוראים, אנא השלימו את המשפט הבא: "גרמא בנזיקין - ___". התשובה "פטור" היא התשובה הנפוצה, אולם, באופן מפתיע בגמרא (בבר בתרא כג ע"א) הסיום הוא "אסור". יתירה מזו בין הראשונים נטושה מחלוקת בעניין זה. אמנם, ר"י (בתוספות שם) פסק שבמקרים רבים יש פטור על נזק עקיף, אולם, הרמב"ם (חובל ומזיק ז, ז) פסק: "כל הגורם להזיק ממון חבירו חייב לשלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו כשאר המזיקין", וכן פסק בעקבותיו השולחן ערוך (חו"מ סימן שפו). לשיטת הרמב"ם אין כל הבדל בין גרמא ולגרמי (ואכן בארמית גרמי הוא הרבים של גרמא) ובשני המקרים חייב לשיטת הרמב"ם! הרמ"א (חו"מ שפו, ג) פסק כשיטת ריצב"א שבכל נזק מצוי בימינו יש לחייב (וזהו גרמי) ובנזק נדיר פטור (גרמא). נמצא ששני עמודי הפסיקה הגדולים של ההלכה כתבו שבכל נזק עקיף ושכיח חייב.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

יאיר מנחם בן יהודית חנה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.