English | Francais

Search


שנת תשס"ד | שבת פרשת שלח

שלח | תשס"ד | 29/07/2004"קומו ונעלה" - אסופת מאמרים בעריכת הרב ישראל רוזן והרב יהודה שביב

מאז איחודה של ירושלים והכרזתו של מפקד חטיבת הצנחנים, מוטה גור, "הר הבית בידינו", עלתה שאלת היחס ההלכתי לסוגיות הנוגעות להר הבית. פוסקים רבים וגדולים נטו לחשוש לאיסורים הכרוכים בכניסה בטומאה למקום המקדש העזרות והר הבית, והעלו שורה של בעיות הלכתיות ביחס לחידוש הקורבנות בזמן הזה. וכך הכריעו רבים מרבני ישראל ובראשם הרבנים הראשיים לישראל בשנת תשכ"ז ופרסמו דבריהם בכרוז (שצילומו מופיע בספר על הרבנות הראשית לישראל עמ' 782) ויעויין עוד בתורה שבעל פה קובץ י' ובשו"ת מנחת יצחק ה,א. מולם קמו רבנים שניסו לברר מה הם המקומות שאליהם מותר להיכנס בוודאות והם מעודדים כניסה בטהרה ובסייגים הלכתיים נוספים, לאותם המקומות. בקובץ הזה נאספו מאמרים העוסקים בסוגיות אלה. הקובץ נפתח במאמרים העוסקים בגבולות ההר ומובאות בו השיטות השונות בשאלה זו. לאחר מכן נאספו תשובות מכמה רבנים שנוטים להתיר כניסה מתוך בירור מדויק של המקומות המותרים והם הגר"ש גורן זצ"ל, הגרח"ד הלוי זצ"ל ויבלח"א הרב ש"י כהן. לדעתם ההלכה תלויה בבירור המציאות אף על פי שאינם מכריעים מעשית האם אכן נתבררה המציאות. כמו כן מובאים דיונים ומראי מקומות לבירור השקפת הראי"ה והרצי"ה זצ"ל בנושא זה.

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.