English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תש"ף | שבת פרשת וארא

חמדת דף היומי: תפילת ערבית לפני השקיעה

הרב עקיבא כהנא

במשנה (פרק ד, משנה א, דף כו ע"א) נחלקו רבי יהודה וחכמים האם מזמן פלג המנחה שהוא שעה ורבע זמניות לפני השקיעה, הזמן נחשב ליום או ללילה. הגמרא (דף כז עמוד א) קובעת שאדם יכול לפסוק או כרבי יהודה או כחכמים לפי בחירתו: " דעבד כמר - עבד, ודעבד כמר - עבד".

תוס' הרא"ש (ד"ה דעבד) והברטנורא על המשנה מעירים שרק אדם שהתפלל מנחה לפני זמן פלג המנחה יכול להתפלל ערבית לאחר פלג המנחה, אבל אדם שהתפלל מנחה לאחר פלג המנחה, החשיב את הזמן הזה ליום, ושוב לא יוכל להתפלל באותו הזמן ערבית. תוספות (דף ב ע"א ד"ה מאימתי) כתבו שנהגו להתפלל ערבית מוקדם בגלל שמותר לפסוק כרבי יהודה, אך הוא מקשה על דעה זו משום שבזמנו היה המנהג להתפלל גם מנחה לאחר זמן פלג המנחה, ולכן הוא הסביר זאת באופן אחר, משום שהוא הבין ששני דברים אלו הם סותרים האחד את השני.

לעומתם הפני יהושע (בגמרא ד"ה והשתא) הסביר את מנהג העולם שהיו מתפללים מנחה וערבית בין פלג המנחה לשקיעה, שהסיבה שמותר להתפלל ערבית כבר מזמן פלג המנחה, היא לא בגלל שהלכה כרבי יהודה, אלא בגלל שחכמים הקילו בזמנה של תפילת ערבית שהיא רשות, ואמרו שניתן להתפלל ערבית גם בזמן פלג המנחה, ולא בגלל שהלכה כרבי יהודה בזה (וכך לדעתו ניתן לדיייק מלשון הרמב"ם תפילה ג, ז. אמנם הפרשנים פירשו את לשונו באופנים אחרים). לכן לדעתו אפשר גם להתפלל גם מנחה וגם ערבית בין פלג המנחה לשקיעה. לפי דבריו הוא מסביר גם את המנהג המוזכר בדברי התרומת הדשן (סימן א) שבימי קדם היו מתפללים ערבית לפני פלג המנחה, משום שבערבית הקילו. ערוך השולחן (סימן רלג) הביא את הסברו של הפני יהושע ודוחה אותו מכח דברי הגמרא, ולכן כותב שאין לעשות כך לכתחילה, אבל בדיעבד אם התפלל ערבית לפני השקיעה, אחרי שהתפלל מנחה לאחר פלג המנחה, יצא, משום שערבית היא כנגד הקטרת אברים שכשרים גם ביום וגם בלילה.

הרשב"א (כז ע"א ד"ה ואפשר) ורבינו יונה (על הרי"ף יח ע"ב) כתבו שאפילו אדם שחלק מהימים מתפלל ערבית מוקדם, וחלק מהימים מתפלל מנחה בשעה מאוחרת - הוא סותר את עצמו, משום שכל אדם צריך להחליט כמי הוא נוהג - כרבי יהודה, או כחכמים. וכך פסק השו"ע (רלג, א) שאדם צריך כל ימיו להתפלל ערבית בפלג המנחה או מנחה בזמן פלג המנחה, אבל לא להתפלל ביום אחד כך וביום אחד כך. ורק בשעת הדחק יכול לשנות ולהתפלל ערבית מוקדמת.

המגן אברהם (רסז, א) למד מדברי הטור שהבין מהגמרא שביום שישי יש עניין מיוחד שבגללו מותר להתפלל ערבית מוקדם, והסביר זאת משום שאסור להקטיר את איברי הקרבנות של יום חול בלילה, ולכן מקטירים אותם ביום, ולכן ערבית שהיא כנגד הקטרת איברים יכולה להיות בזמן זה. הוא דוחה דבר זה משום שבגמרא משמע שאין הבדל בין יום חול לשבת, ובשניהם הדין שוה, משום שהגמרא הוכיחה ממנהגו של רב בליל שבת שניתן לפסוק כדברי רבי יהודה בכל ימות השבוע.

המשנה ברורה (רלג, יא) כותב שבמקרה שיש חשש שאם לא יתפללו ערבית בצמוד לתפילת המנחה, אנשים ילכו לאחר המנחה ולא יישארו להתפלל, ותתבטל התפילה במניין, הרי שעדיף במקרה כזה להתפלל ערבית לפני השקיעה מאשר לבטל את התפילה במניין, וכמו שכתב רבינו ירוחם (תא"ו נתיב ג, חלק ב). הבן איש חי (ויקהל ז) כתב גם הוא שנהגו להקל בזה בציבור, ויש להם על מי שיסמוכו.

סיכום: להלכה כתבה הגמרא שניתן להחליט אם לנהוג כרבי יהודה או כחכמים בזמן פלג המנחה. השו"ע פסק שלאדם אסור לשנות בין יום אחד ליום אחר, אך בשעת הדחק מותר לשנות. באותו יום כתבו הראשונים שאין להתפלל מנחה וערבית שניהם בין זמן פלג המנחה והשקיעה, אך המשנה ברורה והבן איש חי כתבו שבדיעבד ניתן להקל בזה בציבור.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

שלהבת בת ברכה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.