English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תש"ף | שבת פרשת וארא

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

הרחבת חזית בתביעה בבית הדין
ארץ חמדה גזית ירושלים / חשוון תשע"ח / תיק מס' 77044

דיין: הרב יוסף כרמל 

תקציר המקרה: התובע הגיש כתב תביעה ולאחריו עוד כתב תביעה, שני כתבי התביעה הגיעו לפני הדיון הראשון. לטענת הנתבע אין להתייחס לכתב התביעה השני משום שמדובר על הרחבת חזית.

פסק הדין: כתב התביעה השני מתקבל עם הטענות הנוספות שבו, לנתבעים יהיה זמן להגיב בדיון הראשון או לאחריו.

נימוקים:

א. סמכות הבוררים
כתב הבוררות שעליו חותמים הצדדים קובע כי בית הדין ידון בכתבי הטענות ובכל טענה שעולה במהלך הדיון, לכן בית הדין מוסמך לדון גם בטענות שלא פורטו בכתבי הטענות.

ב. הרחבת חזית - עובדתית או משפטית
לפי ההלכה אדם רשאי להחליף את טענותיו שנטענו בעל פה בבית הדין (בבא בתרא לא ע"א ושולחן ערוך חו"מ פ, א) מטענה עובדתית אחת לטענה עובדתית אחרת.  אמנם אם דבריו נכתבו בפרוטוקול הוא אינו יכול לשנות את דבריו (שו"ע חו"מ פ, ב).
מאידך יכול האדם להחליף את טענותיו המשפטיות ואין על כך הגבלה בהלכה.

ג. החוק בעניין הרחבת חזית
אמנם בית הדין דן לפי ההלכה, וככזה הוא אינו מחויב לחוק, למרות זאת נראה שגם לפי החוק ניתן להרחיב חזית במקרה כזה. ההגבלות על הרחבת חזית המופיעות בסעיפים 91-92 לחוק סדרי הדין, מטרתן דיון ממוקד ויעיל. אשר על כן, תיקון כתב התביעה בשלב מוקדם כל כך של הדיון אינו פוגע ביעילות הדיון, ולכן הוא אפשרי גם על פי החוק. בנוסף, התיקונים בכתב התביעה החדש אינם מהותיים. 

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

שלהבת בת ברכה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.