English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת בשלח

שו"ת במראה הבזק: זיהוי האתרוג 

טורלינוס, ספרד                                                          Torlinos, Spain

כסלו תשס"ב

 

 

 

שאלה

אני רב בק"ק טורנלינוס, ספרד. כאן בקהילה ישנו יהודי שבביתו נמצא עץ שפריו דומה מאוד לאתרוג. יש לי שלוש שאלות:

האם תוכלו למסור לי את שם מין האתרוג בלטינית?

האם ניתן לסמוך על מומחה גוי אם יאמר שעץ זה הוא עץ של אתרוג (על סמך השם שתמסרו)?

האם יש לחשוש להרכבה או לא?

 

תשובה

א.        שמו הלטיני של האתרוג   -    Citrus medica1.

ב.        שאלת נאמנות הגוי ככלל היא שאלה מורכבת, אך כאן יש כמה סיבות להתיר, ולכן נאמן מומחה גוי לומר שהעץ הנושא את השם הלטיני הנ"ל הוא עץ אתרוג2. המינוח הלטיני מגדיר רק את הזן, ואין בו כדי ללמדנו, אם העץ מורכב או לאו. וגם אם העץ המדובר עצמו אינו מורכב, יתכן שהיחור שנשתל ושממנו התפתח, היה יחור מעץ מורכב, ולהסיר חשש זה לא תעזור עדות המומחה על זן הפרי1.

ג.        לדעת רוב הפוסקים3 אתרוג מורכב - פסול, ואף נתנו בו באתרוג הכשר סימנים, אך כבר כתבו אחרונים4 דאין לסמוך על סימנים שלא נזכרו בש"ס, ואף מומחים5 אומרים שכל הסימנים שנמנו באתרוג הבלתי-מורכב גם באתרוג מורכב ייתכנו.

       לכן ניתן לגדל אתרוגים כשרים לברכה רק ע"י ייבוא שתילים ממקום שבו יש מסורת על כשרות האתרוגים, ויש לברר עם היהודי בעל העץ, אם ידוע לו מקורו של העץ.

 

__________________________________________________________

 

 1   מפי פרופ' יהודה פליקס ופרופ' אליעזר גולדשמידט.

 2   במומחה גוי מצטרפים יחד כמה טעמים:

       א.  מילתא דעבידא לאיגלויי, ולכן, אין חשש שמשקר;

       ב.  "לא מרע נפשיה" - וזה אפילו בתגר, וק"ו במומחה שאין לו כל אינטרס ממוני;

       ג.   זיהוי לא נכון בנדון דידן הוא זיוף אף לגויים;

ד.   מומחה נחשב לערכאות שסומכים עליהם אף בעגונות. יש כמה מקורות לדיון - בשו"ע (יו"ד סי' צח בראשיתו) וב"מגן אברהם" (או"ח סי' כ ס"ק א). שות"ים רבים דנו במצבים דומים - עיין "אגרות משה" (יו"ד א, סי' נה) ו"חלקת יעקב" (יו"ד סי כח). 

3    הכרעת ה"משנה ברורה" (סי' תרמה ס"ק סה). ויש שהתירו אתרוג מורכב בשעת הדחק, עיין שו"ת הב"ח (סי' קלו) ושו"ת "חלקת יואב" (סי' לב).

4    שו"ת "חתם סופר" (או"ח סי' רז), "עץ הדר" להרב א"י הכהן קוק (סעיף ח), שו"ת "יחוה דעת" (ח"ב סי' עד אות ו). 

5    עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"ג סי' נב) ובס' "כשרות ארבעת המינים" לרב י"מ שטרן (עמ' קפא) שברר, שגם אין תועלת בבדיקת מעבדה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.