English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת ויקהל פקודי

חמדת הדף היומי: למי 'מוציא שם רע' משלם את הקנס?

הרב עקיבא כהנא

הגמרא בכתובות (דף מד – מה) דנה באריכות בסוגיית מוציא שם רע והקנס שהוא משלם לאבי הנערה שעליה הוציא שם רע.

 

אמנם הראשונים מקשים קושיה יסודית: לכאורה הכלל הוא שנערה היא ברשות אביה רק כל עוד היא לא נישאה או בגרה, כאשר הנערה נישאה היא כבר אינה עומדת ברשות אביה, אלא ברשות עצמה, ולכן לכאורה כל הקנסות שמשיתים על מישהו עבורה, צריכים להגיע אליה?

 

תוספות הרא"ש (לט ע"א ד"ה הואיל) תירץ שכיון שהוצאת שם הרע הינה על המשפחה והאב, לכן האב הוא זה שמקבל את הקנס שהושת על הבעל כתוצאה מהוצאת שם רע זו, וכפי שכתבה המשנה בערכין (דף טו ע"א) שמוציא שם רע משלם קנס גבוה בגלל הוצאת שם הרע שיש במעשהו.

 

תוספות רי"ד (מד ע"ב ד"ה א"ר יוסי) מתרץ תירוץ מחודש: אמנם התורה אומרת שהקנס מגיע לאבי הנערה אך אין כוונתה שהוא יכול לעשות עם הכסף מה שהוא רוצה, אלא שהוא חייב 'לעשות מהן סגולה לבתו' כלומר, שהוא חייב להחזיק את הכסף עבור הבת, אלא שעל מנת שהכסף לא יגיע לבעל האב מחזיק את הכסף עבור בתו.

 

רמז לפירוש זה ניתן לראות בפסוקים (דברים כב, יט) שכתוב 'וענשו אותו... ונתנו לאבי הנערה', ולא כמו לגבי אונס (דברים כב, כט) שם נאמר 'ונתן האיש... לאבי הנערה'. כיון שבאונס הכסף אכן שייך לאבי הנערה כי היא לא יצאה מרשותו, ולכן כתוב 'ונתן לאבי הנערה', לעומת הפסוק במוציא שם רע שם יש עונש, ורק נותנים לאבי הנערה כפיקדון.

סיכום: התורה אומרת שמוציא שם רע משלם לאבי הנערה את הקנס שהושת עליו, ועל כך מקשים הראשונים שלכאורה הקנס צריך להגיע לבת ולא לאב. לדעת תוספות הרא"ש התשלום הוא תמורת השם רע שיצא על המשפחה, ואילו לדעת התוספות רי"ד האב מחזיק את הכסף עבור הבת, אבל הכסף הוא אכן של הבת.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

 הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.