English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת חיי שרה

חמדת דף היומי: נתינת שני גיטין משום ספק

הרב עקיבא כהנא

הגמרא (סוטה יח, א) כתבה שחל איסור לכתוב מגילת סוטה על שני דפים, וזאת משום שהתורה אמרה 'בספר' ומזה למדו שמותר שיהיה כתוב רק בספר אחד ולא בשניים או יותר.

 

תוספות (ד"ה כתבה) מחדש שלא רק שאסור לכתוב את המגילה בשני דפים, אלא שלא ניתן גם לכתוב שני דפים נפרדים שעל כל אחד מהם כתובה פרשת סוטה, ולמחוק אותם יחד בכוס אחת. דברי תוספות מחודשים משום שבפשטות שני ספרים זה רק כשיש שני דפים נפרדים שעליהם כתובה מגילה אחת.

 

לעיתים  יש מציאות שבה צריך לתת שני גיטין בגלל ספק. שו"ע (אבן העזר קכט, יט) כתב שיש מי שאומר לא לתת ב' גיטין יחד לאשה בבת אחת. בבית יוסף הביא אחד הטעמים בשם מהר"י וויל (קפא) שהוכיח ממה שכתוב לגבי מלוה ופרוטה, שדעתה על הפרוטה. גם כאן, חוששים שמא דעתה יהיה על הגט הפחות טוב. תרומת הדשן (רלג) סובר שניתן לתת שני גיטין יחד, ומוכיח זאת ממה שכתוב בגמרא גיטין (פו ע"ב) שנים ששלחו שני גיטין ושמותיהן שווים נותן שניהם לכל אשה, ומוכח שנותנים שני גיטין יחד. אך, דרכי משה הביא ראייה מתוס' בסוטה שאומר שאם נותן שני גיטין פסול, מטעם ספר אחד ולא ב' וג', אך נושאי הכלים של השולחן ערוך (גר"א) דוחים את הראייה כי שם מדובר על שני גיטין כשרים, וכאן מדובר כשאחד מהם פסול, ולכן אין בעיה זו, כי זה לא נחשב שני ספרים.

 

חשוב לציין, כי אף שהרמב"ם (סוטה ד, ח) פוסק את הדין של שני ספרים בסוטה, הוא לא מזכיר אותו כלל לעניין גט, מה שהביא אחרונים רבים להבנה שלדעת הרמב"ם כלל זה אינו נכון בעניין גיטין (ערוך השולחן סימן קכ וקל, ושער המלך גירושין ד) ונראה לכן שחשש זה אינו סיבה מוצדקת להימנע מלתת שני גיטין לדעתו.

 

סיכום: נתינת שני גיטין היא בעייתית למעשה, מצד שיש בעיה לתת שני ספרים. אך יש הסוברים שבעיה זו שקיימת בסוטה אינה קיימת כלל בגט.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.