English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת פנחס

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: רפואה והלכה -ראש השנהוּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם (במדבר כט א)

מתוך: א. שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, מהדורה חדשה תשס"ו, כרך ד, ערך מועדים,

טורים 365 – 368

תענית שלפני ראש השנה - יש הנוהגים להתענות לפני ראש השנה, ואם התענה שלוש פעמים רצופות בשלוש שנים, ואחר כך רוצה לחזור בו, מחמת שאינו בריא, צריך התרה בפני שלושה [1]. דין זה הוא דווקא אם רוצה לחזור בו לעולם, אבל אם הוא חולה קצת, ורוצה לאכול באותה שנה, ולשנה הבאה יחזור למנהגו, אינו צריך התרה [2]; ויש שכתבו להחמיר לעשות התרה בכל מקרה [3], אבל אם אינו מוצא מי שיתירנו, יש להקל בשעת הדחק [4].

אכן בדורות אלו שירדה חולשה לעולם, ויש חשש שיוכל לבוא לידי חולי, לכתחילה אין להחמיר להתענות בימים אלו [5].

שליח-ציבור או בעל תוקע שחלה - שליח-ציבור קבוע, או בעל תוקע קבוע, שחלה לפני הימים הנוראים, ביד הקהל להעמיד ש"ץ אחר או בעל תוקע אחר, ומכל מקום כשחוזר לבריאותו, חוזרת המצווה אל הראשון [6].

תשמיש המיטה - אין לשמש מיטתו בשני לילות ראש השנה, ואם הוא ליל טבילתה - מותר [7]; ואם יש חשש שיבוא לידי טומאת קרי, אל ימנע עצמו מלשמש [8].

'מי שברך' לחולה - בברכת 'מי שברך' לחולה בראש השנה, אין אומרים 'יום-טוב הוא מלזעוק', ואם חל בשבת אין אומרים 'שבת היא מלזעוק', אלא אומרים בנוסח הרגיל כבכל ימות השנה [9].

אכילה לפני תקיעת שופר - אסור לאכול קודם תקיעת שופר [10]; אבל מי שליבו חלוש, ואין דעתו מיושבת עליו, מותר לו לקדש, לטעום מעט אוכל, ולשתות קפה או תה, אך יעשה זאת בצינעה [11]; ואשה שמרגישה חולשה, בוודאי מותר לה לקדש ולאכול קודם התקיעות, כי מעיקר הדין היא פטורה ממצות שמיעת שופר, כדין מצות עשה שהזמן גרמא [12].

בעת שיש צורך לאכול בגלל מגיפה או מחלה, עדיף שיתקעו תקיעות דמיושב, יעשו קידוש ויאכלו, ואחר כך יתפללו מוסף [13].

תקיעת שופר לחולה - חולה שאינו יכול ללכת לבית הכנסת, אין חיוב מיוחד לקבץ עבורו מנין לשמיעת שופר, ויכול לשמוע ביחיד [14].

חולה שלצורך רפואתו צריך להישאר בראש השנה בבית חולים, ואין שם אפשרות לשמוע תקיעת שופר, הרי הוא נחשב כאנוס, ואין צריך להוציאו מבית החולים, כדי שיקיים מצות שופר [15].

אשה חולה פטורה מתקיעת שופר, כי במקום חולי לא קיבלו הנשים על עצמן לשמוע קול שופר [16].

תוקע לרבים, שרוצה לתקוע לחולה בביתו, כדי להוציאו ידי חובתו, עדיף שיתקע קודם לציבור בבית הכנסת, ואחר כך יתקע לחולה [17], גם אם יצטרך החולה עקב כך לאכול לפני התקיעות [18], ומכיוון שהתוקע כבר יצא חובת שמיעת שופר, עדיף שהחולה יברך לעצמו, אך מנהג העולם להקל, שהתוקע יוציא אותו גם בברכות [19]; ואם אי אפשר בדרך זו, יוכל לתקוע לחולה לפני הציבור, על ידי שיכווין בפירוש שאינו רוצה לצאת ידי חובתו בתקיעות אלו, ואחר כך יתקע בציבור [20].

חולה לב, שאסרו עליו לתקוע בשופר, אם עבר ותקע, יש כאן עברה, ואין כאן מצווה [21].

מקורות והערות

[1] טושו"ע יו"ד ריד א; [2] מג"א סי' תקפא סקי"ב; ערוה"ש או"ח תקפא יא; [3] ש"ך יו"ד סי' ריד סק"ב; [4] שעה"צ סי' תקפא סקל"ג; [5] טושו"ע או"ח תקעא א; [6] ערוה"ש או"ח תקפא ו; מ"ב סי' תקפא סקי"א; [7] מג"א סי' תקפא סקט"ו; [8] מחזיק ברכה שם אות ד; בן איש חי שנה א, ניצבים אות ט; מ"ב סי' תקפא סקכ"ו; [9] מטה אפרים סי' תקפד סכ"ה, ובאלף למטה שם סק"ד; שמירת שבת כהלכתה פ"מ סמ"ח, על פי סידור הגר"א; [10] תוספתא שבת א ד; מג"א סי' תרצב סק"ז; מטה אפרים תקפח ב; [11] מטה אפרים שם; שו"ת חת"ס חאו"ח סוסי' ז; שו"ת בית יצחק חיו"ד ח"ב קו"א סי' יח; [12] חיי אדם קמא ז; [13] הוראת הגרעק"א בעת מגיפת כולירע, הובא במקראי קודש, ימים נוראים, סי' כט. וראה בשו"ע או"ח פט ג, ובביאוה"ל שם. ובמקראי קודש שם, הבדיל בין אכילה לטעימה, עיי"ש; [14]  מקראי קודש ימים נוראים סי' טז; [15] שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סי' קעב; [16] חיי אדם קמא ז; [17] ד"מ או"ח סי' תקפט אות ה; [18] שו"ת עולת שמואל סי' פב; כף החיים או"ח סי' תקפה סקכ"ה; עשה לך רב ח"ז סי' לה; [19] שו"ת תרומת הדשן ח"א סי' קמ; מ"ב סי' תקפה סק"ה; [20] ילקוט יוסף ח"ב הל' ימים נוראים, מהל' ברכת השופר ס"ז; [21] שו"ת מנחת יצחק ח"ד סי' קב אות ב.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל

לאלחנן בן עדינה 

לאורית בת מרים

 

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו


לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.


לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט


לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל


לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.