English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת האזינו

עשות ספרים הרבהרמב"ם המדויק כרך א' - ספר המדע וכרך ז' - ספר זרעים / בעריכת הרב יצחק שילת
בהוצאת שילת מעלה אדומים ה' תשס"ד
חיבורו הגדול של הרמב"ם הוא "משנה תורה" ובו הוא סיכם וסידר את כל ההלכות העולות מתורה שבעל פה בלשון ברורה ובסדרנות דייקנית ושיטתית הוא מיין את ההלכות לי"ד חלקים שנבנו על פי העקרון של "מן הכלל אל הפרט". חיבור זה תפס מיד את המקום הראוי בעולם התורני ועורר הערצה מחד והתנגדות חריפה מאידך. גדולי ישראל שבאותה תקופה הריצו שאלות אל הרמב"ם ואחרים כתבו "השגות" בין כך ובין כך עסקו כולם בחיבור זה ורושמו נמצא בכל הספרות התורנית שנכתבה מאז. על כן חשיבות רבה ישנה לנוסחם המדויק של דברי הרמב"ם שכן נכתבו בדקדוק רב ומתוך מחשבה מעמיקה וכן בהיותם יסוד לפסיקת הלכה עד דורנו זה.
הרב יצחק שילת מקדיש שנים רבות לתורת הרמב"ם והוצאותיו המדויקות לאיגרות הרמב"ם, הקדמות הרמב"ם למשנה וחלקים מפירוש המשנה לרמב"ם התקבלו בחיבה בציבור. ועתה נטל על עצמו לעסוק ב"מקחו של צדיק", בספר "משנה תורה", הוא ערך בירור מה הם כתבי היד המדויקים שהועתקו מספרי הרמב"ם בעצמו ולאור תוצאות מחקריו הוא פנה להשוואת הדפוס שלפנינו לכתבי יד אלו והשלים את ההוצאה בליקוט מתשובות הרמב"ם. לדבריו הנוסח שהוא העלה בספרו עולה על אלו שבהוצאות מדויקות אחרות, ר"ש פרנקל, הרב קאפח ויד פשוטה.
קשה להדגים שינויי נוסחאות. נזכיר מקום אחד בו הנוסח המקורי מעיד בבירור שדעת הרמב"ם ששמיטה נוהגת בזמן הזה אך ורק מדרבנן ובניגוד לגירסה שהיתה בדפוסים שהשתבשה וגרמה לחלק מפרשני הרמב"ם להבין שהרמב"ם סובר ששמיטה בזמן הזה תוקפה מהתורה(הלכות שמיטה ויובל י, ט).
נאחל לרב שילת הצלחה במפעלו הגדול שיחזיר את עטרת הרמב"ם ליושנה ובודאי ראוי הוא להוקרת לומדי תורה על טרחתו העצומה.
 
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.