English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת האזינו

שו"ת במראה הבזקקיטו, אקוודור Quito, Ecuador
אדר ב', תשנ"ב

אמירה לנכרי להכשיר סוכה פסולה ביום טוב

שאלה:

בבית הכנסת בנו סוכה אחת ולא היתה אחרת בכל האזור. היא לא הייתה בנויה כדין כי הבד של הדפנות לא היה מגיע עד ג' טפחים סמוך לקרקע, ע"מ שיחשב כלבוד. לפי הדין בהל' שבת אמירה לנכרי מותרת רק באיסור שבות במקום מצוה, אבל כאן בפשטות תיקון הסוכה ע"י הוספת בד וכד' הוא איסור בונה מדאורייתא- האם כשאין סוכה אחרת יש אפשרות להקל ולהגיד לגוי להוסיף בד ע"מ להכשיר הסוכה או כל תיקון אחר, או כיון שזה איסור דאורייתא אין לעשות זאת.

תשובה:
מותר לומר בשבת לנוכרי שישלים[i] מחיצת[ii] סוכה של בית הכנסת עד לקרקע על מנת להכשירה.

--------------------------------------------------------------------------------

[i] בניית בנין קבע בשבת אסורה מן התורה, שבת קב ע"ב- "ומלאכתו מתקיימת". בניית בנין ארעי בשבת נאסרה מדרבנן, שבת קכה ע"ב, עירובין מד ע"א. ורש"י בשבת שם כתב שדווקא בניית גג אסורה. ובתוס' שם שאף מחיצה המתירה את האיסור אסורה, כמשמעות הגמ' בעירובין שם "הא בדופן שלישית [של סוכה- שנצרכת להכשר הסוכה- אסור], הא בדופן רביעית [- מותר] ",ומפורש נפסק בשו"ע (אורח חיים סי' שטו, א) "אין מחיצה אסורה אלא אם כן נעשית להתיר סוכה". אך במקום מצוה מותרת אמירה לנכרי לעשות אסור דרבנן (שם סי' שז, ה).
[ii] בבניית הדופן שיש בה איסור דרבנן, כגון שאין קושרים קשר כפול, או בהעמדה של אבנים בלבד (עיין ב"באור הלכה" סי' שטו), הוי אמירה לנכרי במקום איסור דרבנן, ודינה כאמור לעיל. בניית הדופן באופן שיש בה איסור דאורייתא כגון קביעה במסמרים או קשירה בקשר של קיימא, אף היא מותרת על ידי אמירה לנכרי, שאף על פי שיש להחמיר שלא להתיר אמירה לנכרי באיסור דאורייתא אפילו במקום מצוה, כתב רמ"א בשו"ע (אורח חיים סי' רעו, ב) להתיר במקום צורך גדול, ובפרט שכאן הוא מצווה דרבים, - כדברי ה"משנה ברורה" (שם ס"ק כה), ועיין בדבריו (שם ס"ק כב) בשם "פרי מגדים" בעניין בניית בית- כנסת.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.