English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת שופטים

שו"ת במראה הבזק: עירובי-חצרות לחדר-מדרגות(מתוך ח"ג)

חארקוב, אוקראינה                              Kharkov, Ukraine
אלול תשנ"ד

שאלה

הקהילה קנתה שתי דירות אחת מעל השניה בבנין שכולו גויים. בדירות אלו מתקיימת התפילה והסעודה, ואף השינה של הצעירים שומרי שבת - האם יש אסור טלטול מקומה לקומה (בדין עירוב חצרות)?

 

תשובה

א.   מותר לטלטל בשבת חפץ ממקום אחד לשני, אם שני המקומות בבעלות אחת, אך אסור להעביר מרשות-יחיד אחת לחבירתה, אם אינן בבעלות אחת. לכן אסור להוציא חפץ מדירה בבית משותף ולהניחו בחדר-המדרגות, וכן להיפך, וכן אסור להעביר חפץ מדירה לדירה דרך חדר-המדרגות, אף שהוא מוקף בארבע מחיצות1. וכל זה - איסור דרבנן, מפני שחצר משותפת או חדר-מדרגות בבית משותף דומים לרשות-הרבים2. עם זה תיקנו לנו חז"ל עירובי-חצרות, ואז הטלטול במקומות אלה יהיה מותר.

ב.   אי-אפשר לערב עם הגויים הדרים באותו הבניין או באותה החצר, וצריך לשכור מהם את מקומם3. ולכן, בנדון דידן, שהקהילה שכרה את שתי הדירות, יש לשכור מן הגויים את מקומם בחדר-המדרגות ע"י תשלום סמלי4.

ג.    אם יושבי שתי הדירות שהקהילה שכרה, אוכלים יחד מאותו המטבח, כלל אין צורך בעירובי-חצירות5.

 

_________________________________________________

 

1     שו"ע אורח חיים (סי' שסו), "שמירת שבת כהלכתה" (פ' יז סעיף יא).

2     רמב"ם הל' עירובין (פ"א הל' ה). אמנם לדעת הרב בן ציון אבא שאול בספרו שו"ת "אור לציון" (ח"א סי' לא) מותר לטלטל מביתו לחדר-מדרגות ולהיפך מפני שחדר-המדרגות אינו דומה לחצר משותפת לכמה בתים, ואפילו לחצר הוא מסתפק להתיר, אם רק בניין אחד פתוח לרשות-הרבים, מכיון שאין זה דומה לרשות-הרבים, אך הרב מרדכי אליהו אינו מסכים לכך, ולדעתו גם חדר-המדרגות בבית משותף דינו כבתים הפתוחים לחצר משותפת שצריכים עירובי-חצרות.

3     שו"ע או"ח (סי' שפב סעיף א).

4     שם, (סעיף ה).

5     שם (סי' שפב סעיף א).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.