English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת מטות מסעי

עשות ספרים הרבה

הרב דניאל כץ

מחזה אברהם / הרב אברהם קופרמן
ירושלים התשס"ה (עמ' רפא)
הרב אבהם קופרמן, מלומדי ישיבת מיר, ערך מראי מקומות לחבורה שעסקה בלימוד מסכת חולין. אין רבים שהחכימו במסכת זו שאינה נמצאת בסדרי הלימוד הישיבתיים הרגילים. על כן יש מעלה מיוחדת בעיון בסוגיותיה. אכן מצאו הדפים חן בעיני לומדיהם ובעקבות כך יצאו לאור הספרים.
נביא קצת מהדברים שנתחדשו בספר:
מסכת חולין דף ד ע"ב מובאת דעת רב ענן בשם שמואל שמומר לעבודת כוכבים יכול לשחוט. הוא דן כיצד יתכן שאדם שמומר לעבודה זרה יהא כשר. ומביא בשם "ספר העיקרים" שאדם שעובר על איסור "לא יהיה לך" אינו נחשב כופר בכל התורה אלא יתכן שהוא טועה וסובר שיש אמצעי בין הקב"ה ובין ברואיו.
לגבי עד אחד שנאמן באיסורין הוא מציין לרש"י שלמד דין זה מפסוק "וזבחת מבקרך ומצאנך" ומדייק שעיקר הראיה היא מסוף הפסוק "הטמא והטהור יחדיו" שגם אדם אחר יכול לסמוך על שחיטתו וממשיך רש"י שמכך שלא הזקיקו להעמיד עדים על השחיטה מוכח שהוא נאמן, הוא מדייק מלשונו של רש"י שאם עד אחד לא היה נאמן היה צריך שני עדים על הכשרות אך מתקשה מדוע לא היה מספיק עד אחד שהרי בדבר זה לא שייך פסול נוגע. אומנם כי לכאורה לא נאמר ברש"י שיביא אחרים אלא "יעמיד עדים" ויתכן שהוא אחד מהעדים, ולעיתים הוא גם נוגע כגון שרוצה למכור וכדומה) עוד הביא את דברי התוספות שהסבירו שהנאמנות על השחיטה היא מפני שבידו לשחוט בכשרות. אך הרמב"ן והרשב"א סברו שעד אחד נאמן גם כאשר "איתחזק איסורא" ואף אם אין בידו לתקן.

לסיכום זה ספר מועיל ומוסיף לכל לומד מסכת קשה זו והוא בבחינת תבלין להמתקתה ומקור לחידושים ומראי מקומות מעניינים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.