English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ויגש

התורה והמדינה

הרב יוסף כרמל

גדרי מלחמת הרשות - חלק שמיני
על דברי המשנה בריש מסכת סנהדרין "ואין מוציאין למלחמת הרשות - אלא על פי בית דין של שבעים ואחד" (סנהדרין דף ב ע"א) אומר רש"י "במלחמת הרשות - כל מלחמה קרי רשות לבד ממלחמת יהושע, שהיתה לכבוש את ארץ ישראל". דברי רש"י אלה תמוהים שהרי מצינו שהיו עוד מלחמות מצווה גם בתורה כמו מלחמת עמלק ומלחמת מדיין. עוד קשה הרי לית מאן דפליג ש"עזרת ישראל מיד צר" היא מלחמת מצווה, וכיצד קובע רש"י בפסקנות כי רק מלחמת יהושע לכיבוש הארץ היא מלחמת מצווה? (עמוד הימיני סימן יד סע' ה). אכן הרמב"ם בפירוש המשניות (שם) מסביר אחרת: "ומלחמת הרשות, היא מלחמת עמון ומואב וישמעאל ודומיהם. ומלחמת מצוה, היא מלחמת עמלק ושבעה עממין בלבד". גם "ביד החזקה" מגדיר הרמב"ם כך: "ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו" (הלכות מלכים פרק ה"ה). ובספר "מרגליות הים" רצה להסביר שרש"י כולל במלחמות יהושע גם את מלחמת עמלק כיון שהוא היה הראשון שנלחם בעמלק. אך פירושו קשה שהרי רש"י הדגיש " לבד ממלחמת יהושע, שהיתה לכבוש את ארץ ישראל" משמע במפורש שדווקא זו ולא אחרת. אם כך נשארנו בצ"ע מה פשר ומה מקור שיטתו של רש"י, בעזרת ד' בשבוע הבא נמשיך לברר את שיטתו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.