English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ויגש

שו"ת במראה הבזקניו יורק, ארה"ב New York, U.S.
מרחשון תשס"ב

כניסת כהן לאהל יזכור ביד ושם

שאלה:

אנו מארגנים קבוצת הזדהות של יהודים לביקור בישראל. במסגרת הביקור בארץ נסייר גם ביד ושם. האם יש בעיה לכהנים חברי הקבוצה בכניסה לאהל יזכור. עד כמה שידוע לנו יש שם אפר מן המחנות. האם יש להם בעיה להיכנס לאולם ארכיב השמות המשמש כמעין "זכר" לבית קברות עבור אלה שלא נקברו או שמקום קבורתם לא נודע?

תשובה:
א. אין אפר המת מטמא באוהל ועל כן אין איסור לכהנים להכנס לאוהל יזכור[1].
ב. אין איסור על כהן להכנס לארכיב השמות כיוון שאין שם חשש טומאת מת, שהוא האוסר על הכהנים להכנס לבית הקברות.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] במשנה אהלות (פרק ב מ"ב) לדעת חכמים וכן כתב ה"פתחי תשובה" (שו"ע יו"ד סי' שסט ס"ק ב). אמנם לענין מגע ומשא כתב בשו"ת "חלקת יעקב" להזהר, מחשש שמא נשאר עצם כשעורה, שמטמא במגע ומשא.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.