English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת שמות

התורה והמדינה

הרב יוסף כרמל

גדרי מלחמת הרשות-חלק עשירי
נמשיך השבוע בברור הסוגיא במסכת סוטה. על דברי המשנה "אבל במלחמות מצוה הכל יוצאין (ואין דין החוזרים מעורכי המלחמה, ולכן) אפילו חתן (יוצא) מחדרו וכלה (יוצאת) מחופתה" מעיר רבי יהודה: "במה דברים אמורים (שאין דין חוזרים מעורכי המלחמה) במלחמות מצוה, אבל במלחמות חובה הכל יוצאין, אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתה". לא ברור ההבדל בין דעת תנא קמא לבין דעת רבי יהודה. לכן הגמרא שם מסבירה "א"ר יוחנן: רשות דרבנן זו היא מצוה דרבי יהודה (ובאותה מלחמה שאמרו חכמים שהיא רשות ואין חתן יוצא לה אמר נמי ר' יהודה דאין חתן יוצא לה אלא שרבי יהודה קורא אותה מצוה ונפקא מינה לפוטרו משאר מצות בעודו עסוק בה כדמפרש רבא ואזיל-רש"י). ממשיך רבי יוחנן ומסביר "מצוה דרבנן זו היא חובה דרבי יהודה (דאמרו בה הכל יוצאין אמר נמי ר' יהודה הכל יוצאין אלא דקרי לה חובה ולאו מידי אשמעינן בהא [ובזה אין כל נפקא מינה] אלא כולה משום מצוה ורשות נקטו פלוגתייהו אלא משום דקרו רבנן להא רשות די להם אם קראו את זו מצוה ואפילו היא חובה שהרי אין הדבר אלא להעלותם מעלה אחת ולומר אבל בזו הכל יוצאין וגבי רשות דיים לקרות את שלמעלה ממנה מצוה ורבי יהודה דקרי לקמייתא מצוה לאשמועי' דהעוסק בה פטור מן המצוה והוצרך להעלות את זו מעלה אחת לומר אבל בזו הכל יוצאין הילכך קרייה חובה כדאיתא-רש"י). ממשיכה הגמרא לברר את דברי רבי יוחנן "אמר רבא: מלחמות יהושע לכבש - דברי הכל חובה, מלחמות בית דוד לרווחה - דברי הכל רשות, כי פליגי (במה מחלוקתם) - למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלייהו (למנוע התקפה של אויבים), מר קרי לה מצוה, ומר קרי רשות; נפקא מינה? לעוסק במצוה שפטור מן המצוה" (סוטה דף מד עמוד ב). אם כך מצאנו שאין נפקא מינא לדינא בהלכות מלחמה בין תנא קמא לרבי יהודה אבל מצאנו גם שיש מלחמת מצוה המכונה מלחמת רשות.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.