English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת שמות

שו"ת במראה הבזקויקטוריה, אוסטרליה Victoria, Australia
שבט תש"ס

קטו. חיוב המשתתפים לאכול פת בסעודת שבע ברכות

שאלה:

האם כדי לומר שבע ברכות צריך שעשרה אנשים ייטלו ידים ויאכלו פת, או שמספיק שחלק מהם יעשו זאת? אם מספיק שחלק מן המשתתפים יעשו זאת, מה המספר המינימלי? האם החתן והכלה חייבים ליטול ידים ולאכול פת?

תשובה:
נחלקו פוסקים בשאלה, אם לצורך אמירת שבע הברכות שלאחר הסעודה נדרשים שבעה שאכלו פת מתוך העשרה, ושלושת הנותרים די שיאכלו פירות או לא יאכלו כלל, או שמא די בשלושה מתוך העשרה שאכלו לחם. למעשה רצוי לנהוג כדיעה הראשונה, והמיקל, יש לו על מי לסמוך[i]. החתן והכלה צריכים לאכול פת לכל הדיעות[ii].

--------------------------------------------------------------------------------

[i] סיכום הדיעות ב"אוצר הפוסקים" (סי' סב ס"ק כ"ה אות ה) וב"יביע אומר" (ח"ג אה"ע סי' יא אותיות ו-ז). נציין עוד כי גם ניתן לאכול מזונות בשיעור המחייב ברכת-המזון.
[ii] "אוצר הפוסקים" (שם אות ו), וכפסק בעל "ציץ אליעזר" (חלק יג סי' צט, א) שאכילת החתן מעכבת, ושלא כ"שובע שמחות" (פרק א סעיף יט). בעניין אכילת הכלה הסתמכנו על "יביע אומר" (חלק ו אה"ע סוף סי' ט) שהסתמך על הריטב"א ו"האגודה" בכתובות, ואף שפוסקים נתחבטו בשאלה, אם מותר לברך שבע ברכות כאשר הכלה או החתן אינם נוכחים (עיין "אוצר הפוסקים" סי' סב, אות נח, ס"ק ד), אין ספק שלכתחילה ראוי לנהוג כפי שכתבנו.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.