English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת מצורע

משפט והלכה - משפטי שאול / הלכה פסוקההסכם הבוררות
הרב ידידיה כהנא
סעיף 9 של הסכם הבוררות מתייחס לתביעתה של חברה, ושם מופיע:
א.   הצדדים מכירים בעקרון שתאגיד משפט הוא בעל זכויות וחובות ובכוחו לתבוע ולהיתבע.
ב.    הצדדים מכירים בעקרון הגבלת האחריות של תאגידים, ועל כן תביעותיהם מופנות כלפי נכסי התאגיד ולא כלפי    נציגי התאגיד הפועלים בשמו ולא כלפי בעלי מניותיו, אלא אם כן בית הדין סבור כי מנהלי או נציגי התאגיד או בעלי מניותיו אחראים אישית.
ג.     בכפוף לאמור בסעיף ב' דלעיל, הצדדים מוחלים על האפשרות לתבוע את הנכסים שמעבר לרכוש התאגיד.
הצורך להתייחסות מפורשת למעמדה של חברה, בהסכם הבוררות נובע ממחלוקת אחרונים בעניין.
המאפיינים העיקריים של ה"חברה" בע"מ, המשפיעים על הדיון, הם: בחברה בע"מ בעלי המניות אינם ערבים ואינם נתבעים באופן אישי על חיוביה של החברה. כמו כן אין לבעלי המניות נגישות ישירה אל נכסי החברה, והם אינם נהנים מרווחי החברה באופן ישיר, אלא רק על פי התחייבות הסכמית בינם לבין החברה או על ידי עליית ערך מניותיהם, אשר ניתן למוכרן. בהתאם לכך החוק הישראלי והבינלאומי מכיר ב"חברה" מתוארת כיישות משפטית עצמאית.
השאלה היא באיזה אופן מתייחסת ההלכה ליצירה המשפטית הנקראת "חברה": האם בעלי המניות ב"חברה" נחשבים בעלים על נכסי ה"חברה" (כל אחד לפי חלקו), או שמא ההלכה מכירה בכך ש"חברה" מהווה אישיות משפטית-כלכלית עצמאית. הדיון העיקרי בפוסקים נסוב סביב שאלות איסור והיתר: בעלות על חמץ בפסח, מסחר ופעילות בשבת ואיסור ריבית. לדוגמא, לגבי איסור חמץ עולה הדיון האם מותר להיות בעל מניות בחברה אשר מחזיקה חמץ בפסח. בשאלה זו נחלקו הפוסקים: יש המתירים מתוך תפיסה שבעלי המניות אינם נחשבים בעלים על נכסי החברה ויש האוסרים מתוך הנחה שאין להכיר בחברה כישות משפטית עצמאית ובעלי המניות הם בעלי החברה, ובעלים על נכסיה.
שאלות אלו בעיקרן אינן משפיעות על הדיון בבית הדין (לבד משאלת איסור ריבית).
בבואם בשערי בית הדין, יש החוששים כי על פי ההלכה, לפי הגישה שאינה מקבלת את המושג של 'יישות משפטית עצמאית', הם עשויים להיתבע באופן אישי בשל חיובים של החברה.
על מנת להתמודד עם חשש זה הובהר העניין באופן מפורש בהסכם הבוררות בסעיף שצוטט בראש הדברים.
בשבוע הבא בע"ה נפרט את התייחסות ההלכה ל"חברה" בהלכות חושן משפט, ואת האופן בה מתייחס שטר הבוררות לנושא זה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.