English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת מסעי

משפט והלכה – משפטי שאול

הרב ידידיה כהנא

חידוש הסמיכה
הרב ידידיה כהנא
בשבועות האחרונים דברנו על דין "שליחותייהו קעבדינן" שהוא בעצם הבסיס לסמכות בתי הדין בימינו, כאשר אין לנו בית דין סמוך.
והשאלה היא - האם ניתן בימינו ליצור בית דין סמוך ? האם ניתן לסמוך אדם כלשהו?
באופן בסיסי, הכח לסמוך אדם לדין ניתנה רק לאדם שנסמך על ידי אחר, וכפי שכתב הרמב"ם בהלכות סנהדרין פרק ד הלכה א':
אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלשה צריך שיהיה אחד מהן סמוך מפי הסמוך ומשה רבינו סמך יהושע ביד שנאמר ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו וכן השבעים זקנים משה רבינו סמכם ושרתה עליהן שכינה ואותן הזקנים סמכו לאחרים ואחרים לאחרים ונמצאו הסמוכין איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ועד בית דינו של משה רבינו ואחד הנסמך מפי הנשיא או מפי אחד מן הסמוכין אפילו לא היה אותו סמוך בסנהדרין מעולם:
הרמב"ם הוא הראשון שפתח את האפשרות לסמיכה בדרך נוספת (סנהדרין פרק ד הל' יא):
נראין לי הדברים שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם הרי אלו סמוכים ויש להן לדון דיני קנסות ויש להן לסמוך לאחרים, אם כן למה היו החכמים מצטערין על הסמיכה כדי שלא יבטלו דיני קנסות מישראל, לפי שישראל מפוזרין ואי אפשר שיסכימו כולן ואם היה שם סמוך מפי סמוך אינו צריך דעת כולן והדבר צריך הכרע 
כלומר, הסכמת כל חכמי ישראל שבארץ ישראל יכולה לחדש את הסמיכה. דבר דומה מצאנו בספר המצוות לרמב"ם ביחס למצוות קידוש החדש (מ"ע קנג) שם הוא דן בשאלה, מי מקדש את החדשים בזמן הזה:
ואני אוסיף לך באור. אילו איפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין ולא יהיה בחוצה לארץ בית דין שנסמך בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום פנים. לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוצה לארץ ונעבר שנים ונקבע חדשים אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו. כי מציון תצא תורה ודבר י"י מירושלים
כלומר, הגוף שמקדש חדשים הוא בני ארץ ישראל, בקובעם שהיום ראש חדש ניסן או אייר וכדומה.
ה"משך חכמה" (שמות יב :א) מקשר בין הדברים, וטוען שבאמת לכל עם ישראל בארץ ישראל יש דין בית דין הגדול, כאשר מוסד זה אינו קיים. אשר על כן, יכולים חכמי ישראל שבארץ ישראל לחדש את הסמיכה, כמו שהם אלה שקובעים את קידוש החדש ועיבור השנה בזה הזמן, כאשר אין בית דין סמוך בארץ ישראל.
בשבוע הבא נדבר בעז"ה על הבעיות בדעת הרמב"ם, ועל הפולמוס שהיה בצפת לפני כחמש מאות שנה על דבריו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.