English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ואתחנן

"עשות ספרים הרבה"

הרב דניאל כץ

בעל המאור עם השגות הראב"ד ומלחמות ה' לרמב"ן
הוצאת מכון המאור ירושלים התשס"ה (ג' כרכים)
לאחר שנתפרסם ספרו הגדול של הרי"ף המסכם את ההלכות הנובעות מן התלמוד הבבלי. קמו אחדים מגדולי ישראל בדור שלאחריו להתוכח עמו. אחד מהמיוחדים שבהם היה רבינו זרחיה הלוי מחכמי לוניל – הרז"ה, שכתב ספר שלם של השגות על הרי"ף ולעומתו יצאו מגדולי החכמים להגנת הרי"ף והם בני דורו של הרז"ה, הראב"ד שנודע בהשגותיו על הרמב"ם ובדור שלאחריהם הרמב"ן שהראה את ידו הגדולה בספר מלחמת ד'.
ספרים נוספים נכתבו על ידי חכמי ישראל מאותה התקופה סביב אותו פולמוס הלכתי אך רובם אבדו ורק שלושת אלה נשארו בידינו.
אמנם בפני לומדי תורה ניצבו שני קשיים בבואם לעסוק בספרות זו. האחד הוא הבנת עומק השיטות שלעיתים דורשות מאמץ גדול בהבנת כוונתם. והשני הוא הקושי שהציבו מדפיסי ש"ס ווילנא שהדפיסו את הספרים באותיות קטנטנות וצפופות ולעיתים גם בשיבושי לשון שהקשו על העיון בספרים אלו.
ועל כן ברכה גדולה היא שזכינו להוצאה מהודרת של כל שלושת הספרים באותיות מאירות עיניים, על פי כתבי היד שקיימים בידינו ובתוספת הערות ומבוא נרחב שמביא את תולדות חייהם של חכמים אלו והסמוכים אליהם. ראויים המוציאים לאור לתודה רבה מלומדי התורה בכל אתר ואתר. ברצוננו להעיר כאן הערה קטנה לגבי אחד הדברים שראינו במבוא. הכותב דן בשאלה איזה ספר כתב הראב"ד בראשונה – האם את חידושיו לש"ס או את השגותיו על הרז"ה. לשאלה זו, השלכות הלכתיות מפני שבחידושיו לש"ס – מסכת עבודה זרה כתב הראב"ד ששביעית בזמן הזה נוהגת מדינא ובהשגותיו כתב שהיא רק מידת חסידות. אכן הרמב"ן כותב שהראב"ד חזר בו בחידושיו והם האחרונים לכתיבה ולמסקנה שביעית נוהגת מדנא. בספר "שבת הארץ", שכידוע נכתב ע"י הראי"ה קוק זצ"ל, דבר ששכח המהדיר לכתוב, טען שהחידושים נכתבו קודם ורק לאחר מכן פנה הראב"ד לעסוק בביקורת והשגות על ספרי ראשונים אחרים. והמהדיר תמה על דברי "שבת הארץ" כיצד ההין לחלוק על הרמב"ן שחי בסמוך לתקופת הראב"ד ובידיו הייתה מסתמא מסורת על סדר הכתיבה של הראב"ד. לאחר העיון ניתן לקבוע שלדברי "שבת הארץ" יש ראיות מדברי הראב"ד עצמו שמרבה בהשגותיו, על הרז"ה במסכת עבודה זרה, להסתמך על מה שכתב קודם, והדברים כולם נמצאים בחידושיו. ויותר מכך באחד המקומות (על הסוגיא במסכת עבודה זרה נט ע"ב) הוא מפנה למה שכתב בעניין זה בסוף המסכת ואכן הדברים מצויים שם. אין אנו באים חלילה להכריע כנגד הרמב"ן ורק לציין כי יש יסוד חזק לדברי הראי"ה קוק זצ"ל.
 
נחזור על הראשונות, זהו מפעל גדול וחשוב שתרומתו ללימוד התורה היא משמעותית ביותר וכל העוסקים בהוצאה זו ראויים לתודה ולברכה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.