English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ואתחנן

"שו"ת במראה הבזק"יוהנסברג, דרום אפריקה Johannesburg, South Africa
סיוון, תשנ"ב

עבודת רופא יהודי בשבת בבית חולים שרוב המטופלים בו הם גויים

שאלה:

רופא יהודי העובד בשבת או ביו"ט בבית חולים שבו רוב החולים אינם יהודים, כיצד עליו להתנהג? האם יש היתרי מלאכה גם במקרים שאינם בגדר פיקוח נפש והחולי אין בו סכנה?

תשובה:
עיין בספר "אגרות משה" (אורח חיים ח"ד סי' עט), שם המחבר מפרט דרכים מספר כיצד להימנע מעבודה בשבת.
ולענין שאלתך, האם ישנם היתרי מלאכה כדי לרפא גוי בשבת, אם הגוי נתון בסכנה, התירו פוסקי דורנו לעשות אף מלאכה דאוריתא[i], ואולם ראוי להשתדל בכל דרך אפשרית – בתנאי שאינו מסכן בזה את החולה – שהמלאכה תיעשה רק באיסור דרבנן, כגון לאחר יד. וכן ראוי לעשות בחולה ישראל.
אם הגוי אינו נתון בסכנה, אין לעשות מלאכה דאוריתא[ii], אך מלאכה שמותר לעשות לישראל מותר לעשות אף לגוי.
באשר לשכרו של הרופא – עדיף שיתנהו לצדקה[iii], ועל כל פנים הוא צריך לקבל את השכר בהבלעה, יחד עם שכר טיפולו ביום חול, כמו כל שכר שבת.


--------------------------------------------------------------------------------

[i] בספר "נשמת אברהם" (אורח חיים סי' של הערה 40) הביא פוסקים מספר – הגרש"ז אויערבך, הגר"ע יוסף והגרא"י וולדינברג. וכן כתב ב"אגרות משה" הנ"ל, בהתבסס על שו"ת "חתם סופר" (יורה דעה די' קלא), הובא ב"פתחי תשובה" (יורה דעה סי' קנד ס"ק ב), ולא כמו שפסק ה"משנה ברורה" (סי' של ס"ק ח).
[ii] עיין ב"שמירת שבת כהלכתה" (פרק מ הערה מב) וזה לשונו: "עוד שמעתי מהגרש"ז שליט"א, דיש לעיין אם הנכרי חולה שאין בו סכנה, האם מותר לעשות לו כל הנ"ל דהרי יכולים לומר שזה אסור גם לישראל, עכ"ד".
[iii] עצה זו ניתנה בשו"ת "חתם סופר" (חושן משפט סי' קצד), והמשך דבריו: "על כל פנים אינו ראוי ליהנות ממנו, ומחלקים לעניים, דבלאו הכי נראה ראוי לקבל עליו דבר מה שיהיה לו כפרה, עיין שו"ע אורח חיים סוף סי' שלד".

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.