English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת ויגש

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

החובה לאבטח אזור תעשייה בישוב
'ארץ חמדה גזית' עפרה /תשרי תשע"ח/ תיק מס' 77077

דיינים:
הרב אברהם גיסר, הרב עמוס ראבילו, הרב שמעון גרבוז

המקרה בקצרה:
התובע הוא בעל עסק שנמצא באזור התעשייה בשטח השייך לישוב, אך הוא מחוץ לגדר. בין הישוב לבעל העסק ישנו הסכם (שאינו חתום, אך מוסכם כי הוא מחייב) כי הישוב יאבטח את העסק במסגרת סיורי השמירה, אולם, בפועל רכז הביטחון של היישוב (הרבש"ץ) לא הורה לעובדי הבטחון לסייר באזור העסק.
התובע דורש שייקבעו נהלי שמירה מדויקים, בנוסף הוא דורש שתהיה התראה לרבש"ץ במקרה של אזעקה בעסק, בנוסף הוא ביקש להצטרף לכיתת הכוננות של הישוב, וכן הוא דורש 4,000 ₪ כפיצוי על הוצאות התביעה.
הנתבעים הסכימו שיש לקבוע סידורי ביטחון ראויים בהתחשב ביכולות של המוגבלות של יישוב קטן ובקשו מבית הדין לקבוע כללים בעניין.

פסק הדין בקצרה:
על הישוב לבצע ישיבת בטחון, ולעדכן את הרבש"ץ בתוצאותיה, על הרבש"ץ להיות מחובר לאזעקה בעסק, בנוסף הרבש"ץ ישקול את בקשת התובע להצטרף לכיתת הכוננות.

נימוקים בקצרה
א. אחריות לביטחון עסק הממוקם בישוב

הגמרא במסכת בבא בתרא (ז ע"ב - ח ע"א) קובעת שכופים את תושבי העיר לממן שמירה לצרכי כל העיר. וכן נפסק בשו"ע (חו"מ קסג, א). לכן במדינת ישראל כשאין מענה מצד הצבא לביטחון התושבים, האחריות מוטלת על בני הישוב. בנוסף יש בין הצדדים הסכם הקובע כי חלה חובה על הישוב לאבטח את העסק. כיון שהרבש"ץ הוא עובד הישוב עליו להיות אחראי גם על בטחון העסק.

ב. סידורי בטחון ראויים
לגבי סידורי הביטחון, הובהר על ידי הנתבעים כי יחס התושבים לשמירה על העסק הוא מעין גמילות חסדים, ולא מתוך תחושה של מחויבות. בית הדין הורה ליישוב לשנות את נהלי השמירה, ולהבהיר לשומרים שהם חייבים לסייר גם באזור העסק. בנוסף, קיבל בית הדין את בקשתו של התובע שהרבש"ץ יקבל התראה במקרה של הפעלת האזעקה בעסק.

ג. הוצאות משפט
בית הדין דחה את דרישת התובע לקבלת הוצאות משפט. זאת, כיוון שלא הוכח נזק שנגרם לתובע מקיומו של הדיון, מעבר לכך מדיניות בית הדין היא שכאשר שני הצדדים התנהלו באופן סביר אין חיוב בהוצאות משפט. 

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

שלהבת בת ברכה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.