English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת ויגש

שו"ת במראה הבזק: סידור קידושין לגר שהתעורר ספק בכשרות גיור אמו(מתוך ח"א)

 

לימה, פרו                                                Lima, Peru

טבת תנש"א

 

שאלה

בנה של גיורת הבא בברית-הנישואין וקיים ספק לגבי כשרות גיורה. ידוע שהרב המגייר היה שומר מצוות אך רב הספק לגבי שאר חברי בית הדין. מפאת השנים הרבות שעברו מאז, קשה הוא הבירור. לאמיתו של דבר, אנוס אני לסדר קידושין אלו. ויועץ אני לשמוע דעתו בעניין זה, לסדר קידושין אלו בלי הזכרת שם ומלכות בברכות.

 

תשובה

כיוון שנתעורר ספק בגיור – אין לרב לסדר קידושין טרם ש"יבורר" אותו ספק. וזאת לדעת: על אף שסיבות טכניות אינן מאפשרות ידיעת כל נתוני הגיור לאשורן, פעמים שמורה הוראה יפסוק שבנתונים הידועים אין ריעותא המצדיקה לחוש לכשרות הגיור (וא"כ, אף זה אופן ל"בירור" הספק), ופעמים שיצריך גיור לחומרא.

מכיוון שלא ידועים לנו הסיבות להתעוררות חששו של הרב - לא נוכל לפסוק בעניין. ומכל מקום, אין לרב לסדר קידושין, אף בלא ברכה וכד'.

ושני טעמים בדבר:

א. במקום שיש חשש אמיתי (להלכה) בכשרות הגיור, עשוי מעשה הקידושין שערך הרב, לשמש בעתיד ראיה לכשרות הגיור, וזה שלא כדין.

ב. במקום חשש אמיתי כנ"ל, יש בעריכת הקידושין מצד הרב, משום הוראת היתר לישראלית שתהא מותרת במי שאסור לה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

שלהבת בת ברכה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.