English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת יתרו

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

קניית רכב שהסתבר שהוא ליסינג
'ארץ חמדה גזית' ירושלים/כסלו תשע"ג/תיק 72103


דיינים:
הרב יוסף כרמל, הרב סיני לוי, הרב דניאל כ"ץ


המקרה בקצרה:
התובע קנה מהנתבע רכב שהיה בעבר בבעלות חברת ליסינג, לאחר שהובטח לו שהרכב היה בשימוש נהג יחיד, ויובא אישור על כך. בסופו של דבר הנתבע לא הביא אישור כתוב על כך, ולכן התובע דורש מהנתבע החזר בסך כ-4,800 ₪, לפי ירידת הערך של הרכב על פי מחירון לוי יצחק.

לטענת הנתבע אין צורך באישור מיוחד על נהג יחיד, והרכב בפועל היה רכב לנהג יחיד, ולכן אין עליו חובה להחזיר כסף. בנוסף הוא נתן לתובע הנחות רבות, וביניהן שהוא קנה את הרכב הקודם של התובע במחיר המחירון שלו, וסך שווי ההטבות הוא יותר מ-3,000 ש"ח.


פסק הדין
: הנתבע ישלם לתובע סכום של 1,000 ₪.


נימוקים בקצרה

א. דיני מקח טעות ואונאה במקרה זה

בשו"ע (חו"מ רלב, א) נפסק שטעות בכמות המקח שסופק, מחייבת את הטועה להשלים את החסר. הסמ"ע (רלב, ב, בשם הר"ן בקידושין) הוסיף ופסק שאם אין אפשרות להשלים את הטעות המקח בטל. במקרה שנמצא מום במקח לכל הדעות המקח בטל (שו"ע רלב, ג-ד) והקונה יקבל בחזרה את כספו. במקרה שבו יש טעות באיכות המקח, וטיב הסחורה שסופקה שונה ממה שנתבקש, כתוב במשנה (בבא בתרא פג ע"ב) שהקונה יכול לבטל את המכירה, וכך גם נפסק בשו"ע (חו"מ רלג, א).

ב. טעות באיכות המקח בדבר שאין מקפידים עליו בדרך כלל

הגמרא במסכת ביצה (ז ע"א) דנה במקרה שקונה סיכם עם מוכר שיביא לו ביצים שנולדו מתרנגולת חיה, אולם, קיבל ביצים שנמצאו בבטנה של תרנגולת שחוטה. הגמרא אומרת שאם בקשת הקונה לקנות ביצים של תרנגולת חיה כי הוא רוצה לגדל אפרוחים, אזי שכשקיבל ביצים אחרות זהו מקח טעות. אך אם הוא רוצה את הביצים לצורך אכילה אין זה מקח טעות, למרות שהביצים שקיבל טובות פחות, אבל על המוכר לשלם את הפרש העלויות.

תרומת הדשן (שכב) למד מגמרא זו, שכאשר אדם מבקש לקנות בשר מיוחד ומכרו לו בשר פחות טוב אין זה מקח טעות, והוא זכאי לקבל את הפרשי העלויות וכך פסק הרמ"א (חו"מ רלג, א). נתיבות המשפט (רלג, ג) הוסיף שלשיטת רמ"א זהו הדין בכל חריגה מסיכום לגבי איכות המקח שאין לגביה הקפדה גדולה.

הב"ח דחה את דברי תרומת הדשן וטען שבמקרה זה יש מום ברור במקח, שהרי הקונה רצה לקנות מוצר מסוים והמוכר סיפק לו מוצר שונה ממה שרצה. לדבריו,  אין ראייה מהגמרא בביצה, משום שהגרסה שם שונה. הוא מוכיח זאת מדברי הר"ן במסכת קידושין (יז ע"ב) שפוסק שבמקרה של מכירת מוצר פגום לא ניתן לפצות על שוויו הנמוך, אלא המקח בטל לגמרי ועל המוכר להחזיר את הכסף שקיבל. הגר"א (חו"מ רלג, ג) הכריע כדעת הר"ן והב"ח, וכן כתב ערוך השלחן (חו"מ רלג, ד). לעומת זאת, נתיבות המשפט (רלג, ג) סובר שזהו ספיקא דדינא.

במקרה הנדון אין הפרש משמעותי באיכות המוצר, אולם שני הצדדים סיכמו על פרט מסוים הנוגע לטיב המכונית. כיוון שפרט זה אינו דבר  שרוב האנשים מקפידים עליו, אלא יש רבים שקונים רכב שהיה בעבר בליסינג, נפסק שאין לבטל את המכירה, אלא יש לפצות את הקונה על ההפרש במחיר.

ג. קביעת הסכום לתשלום

יש הבדל בין שווי רכב מליסינג שנהג עליו רק נהג יחיד, לבין רכב מליסינג שנהגו עליו נהגים רבים. המשמעות היא בעיקר לגבי פיצוי במקרה של גניבה, משום שלגבי מכירה המחיר נקבע במשא ומתן בין הצדדים ולא על פי המחירון. כיון שבסך הכל מחיר העסקה היה סביר, בית הדין קבע כפשרה כי הנתבע ישלם לתובע 1,000 ₪ עבור זה הפרת ההבטחה לספק אישור על נהג יחיד.

 

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.