English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת האזינו

ספרם של בינונים – לשם מה?מצינו בגמ' במסכת ר"ה (טז ע'ב): "א"ר כרוספודואי א"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין בר"ה אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינוניים, צדיקים גמורין נכתבים ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמין לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומדין מר"ה עד יוה"כ זכו נכתבים לחיים לא זכו נכתבו למיתה".
הרמב"ם בהל' תשובה (פ"ג ה"ג) מוסיף על דברי הגמרא "והבינוני תולין אותו עד יוה"כ אם עשה תשובה נחתם לחיים".
דברי הגמרא מעוררים שאלה, לשם מה נחוצים ג' ספרים הרי הקב"ה יכול להסתפק בשני ספרים ספר חיים וספר מיתה, והבינוניים התלויים כשיזכו ביוה"כ יכתבו בספר החיים! ואם ח"ו לא יזכו ירשמו בספר המיתה! מדוע יש צורך בספר נפרד עבור הבינוניים?
הדרישה המובאת ברמב"ם שעל הבינוניים לעשות תשובה גם היא טעונה הסבר. כאן מדובר במצב הבינוניים עומד על מחצה זכויות על מחצה חובות. נחוצות עוד כמה זכויות כדי להטות את הכף לצד זכות.
מחדש הרב חרל"פ בספרו "מי מרום" "אורי וישעי", (פרק סד) "המשפט כולל בתוכו מלבד הקביעה לחיים או למוות, גם את המעמד שאליו הגיע וייתכן מצב שיזכה לחיים אבל ירשם בספרי הבינוניים, והנשמה אין לה מנוח כל השנה מהצער הנורא שלא נכללה בספר הצדיקים.
כיוון שהימים בין כסה לעשור נאמר עליהם "דרשו ה' בהימצאו קראו בהיותו קרוב" ימים שהתשובה היא בהישג יד לכן אם לא נדע לנצל אותם, עוונינו גדול ולא יספיקו לנו מספר זכויות.
עדיין יש תרופה ביוה"כ להיכלל בספרם של צדיקים גמורים, להתעורר ולחזור בתשובה מתוך אהבה. אזי, זדונות נעשים לו כזכויות ונכנס הוא לתוך ספרם של צדיקים".
לפי דבריו חובת העבודה של עשרת ימי תשובה ובמיוחד של היום הקדוש יום הכיפורים, היא אחת שהן שתיים: 
א. לדאוג שלפחות החתימה של שעת הנעילה תהיה בספר של בינוניים לחיים.      
ב. באמצעות התעוררות גדולה להגיע למדרגת תשובה מאהבה ואזי לזכות לא רק בחתימה לחיים אלא שיעלוהו וירשמוהו בספרם של צדיקים. במדרגה שבה ייחתם בשעת נעילה זו תהיה דרגתו לכל השנה.
 
נתפלל כולנו שבעזה"י
נזכה להיכתב ולהיחתם לאלתר (מייד) לחיים טובים
בספרם של צדיקים גמורים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.