English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת כי תבוא

חמדת הדף היומי: תפילת מוסף בזמן שבית המקדש היה קיים / סוכה דף נג

הרב עקיבא כהנא

כידוע, תפילת מוסף שונה משאר התפילות, שנתקנו לתפילה ותחנונים, וניתן לומר שהן כנגד תפילת האבות (כמו שמשמע מהגמרא ברכות דף כו ע"ב), ולא כנגד הקרבנות, לעומתן תפילת מוסף היא רק כנגד קרבנות (תוספות ברכות דף כו ע"א ד"ה איבעיא).

 

בדף היומי שאותו נלמד השבוע (סוכה דף נג) מובאת ברייתא שבה מסופר על שמחת בית השואבה, הגמרא אומרת בשם ר' יהושע שבזמן שמחת בית השואבה, לא ראו שינה בעיניהם, שהיו הולכים משמחת בית השואבה ואז לתמיד של שחר, ואחר כך תפילת שחרית, קרבן מוסף ותפילת מוסף.

 

התשב"ץ (ב, קסא) כותב שמברייתא זו ניתן ללמוד שגם בזמן שבית המקדש היה קיים והקריבו בו קרבן מוסף, בכל זאת התפללו גם תפילת מוסף. הוא כותב שאמנם ברייתא זו מובאת בירושלמי בלשון שונה, ולא כתוב בירושלמי שהתפללו תפילת מוסף, אלא רק שראו את קרבן המוסף, אך עדיין מהמקור שלפנינו בבבלי ניתן ללמוד כך.

 

הוא כותב שברור אמנם שהנוסח היה שונה בזמן שבית המקדש היה קיים, כמו למשל שהיום אנחנו מתפללים על כך שבית המקדש יבנה, ואז היו מתפללים על כך שלא יחרב. אלא שעקרונית היו מתפללים תפילת שחרית ומוסף גם בזמן שבית המקדש היה קיים.

 

במשנה במסכת תענית (פרק שלישי) מוזכרת כמה וכמה פעמים תפילת מוסף, זאת גם בהקשר של "מעמדות" שהיו מתכנסים ישראל ומתפללים בזמן שבית המקדש היה קיים, הרמב"ם (פירוש המשניות שם) מפרש שאין הכוונה לתפילת מוסף המוכרת לנו שהיא כנגד תפילת מוסף, אלא לתפילת מוסף אחרת שאנשי המעמדות היו מתפללים באותו הזמן. לדבריו אין משם ראייה לגבי קיום תפילת מוסף בזמן שבית המקדש היה קיים. והשפת אמת (שם) אכן מביא מישהו שמוחק תפילת מוסף מהמשניות שם.

 

ראייה נוספת היא מתוספתא (ברכות פרק ג הלכה ג ליברמן) "המתפלל תפלת המוספין בין משקרב תמיד של שחר בין עד שלא קרב תמיד של שחר יצא", שם משמע שגם בזמן קיום בית המקדש התקיימה תפילת מוסף, שהרי מדובר על קרבן התמיד.

 

סיכום: ישנן כמה ראיות לקיום תפילת מוסף גם בזמן שבית המקדש היה קיים, וכפי שכתב התשב"ץ התפילה היתה בעלת נוסח שונה מימינו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"זרבי יעקב  ז"ל


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ

חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.