English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת כי תבוא

שו"ת במראה הבזק: זיכוי גט לאשת איש שחיה עם גוי(מתוך ח"ד) 

מונטוידיאו, אורוגואי                        Montevideo, Uruguay
מרחשוון, ה'תשנ"ו 

שאלה
יהודי בשם פלוני חי כיום עם גב' בשם אלמונית. פלוני זה היה נשוי לפני שנים רבות עם אשה אחרת והתגרשו בגירושין אזרחיים בלבד. כיום גרה אישה זו במדינה אחרת ונשואה לגוי. יש בן מנישואין אלו.
האם במקרה זה שאשתו של פלוני גרה עם גוי במדינה אחרת ניתן לקיים "זיכוי גט", ובכלל אודה לכם על תשובה כללית בנושא, באילו מקרים פועלים באמצעות זיכוי גט וכיצד? 

תשובה
זיכוי גט יתכן רק במקרים יוצאי דופן הקשורים לחשש עיגון האשה או האיש, כאשר אין מוצא אחר, וכידוע לכבודו, רק בית-דין שהוסמך לכך רשאי לטפל בענינים כגון אלה. לשם לימוד המקורות נציין את המקרים הבאים:

1.     היה הבעל מומר, הרי הוא יכול, לדעת חלק מן הראשונים לזכות לה גט שלא על דעתה, שאנו יודעים, שזכות היא לה להתגרש, שהרי היא שונאת אותו (רש"י בתשובה, מובאת בבית יוסף "אבן העזר" סי' קמ, "תרומת הדשן" סי' רכז, רמ"א שם סי' קמ, ה בשם יש אומרים). ויש מן הראשונים שמחמירים וסוברים, שאין המומר יכול לזכות לה גט שלא על דעתה, אפילו שהיא תובעת להתגרש (תשובה מוהר"ם, מובאת אצל מהרי"ל סי' ק, רמ"א סי' קמ, ה).

2.     באשר לאשה מומרת, כתבו פוסקים שהבעל יכול לזכות לה גט על-ידי אחר לפי שזכות היא לה להתגרש, שוודאי היא מזנה, ומוטב שתזנה פנויה ולא אשת איש ("תרומת הדשן" סי' רלז ובפסקים רנו, רמ"א שו"ע אבן העזר סי' קמ, ה ובסי' א, י) יש מחמירים אף בזה (מהרי"ק שורש קמא).

3.     אשה שנאסרה על בעלה, כגון שזינתה, יש מן הראשונים שכתבו, שיכול לזכות לה גט כי מכיוון שנאסרה על בעלה, זכות היא לה שתצא מתחת ידו (רש"י בתשובה מובאת ב"בית יוסף" "אבן העזר" סי' קמ וברמ"א סי' קמ, ה). ויש שמחמירים בזה אומרים שאפשר שחוב הוא לה, לפי שכל זמן שהיא אשת איש אין נוהגים בה מנהג הפקר (שו"ת מהרי"ק שורש קמא רמ"א שם סי' קמ, ה, שו"ת "נודע ביהודה" (מהד' קמא סי' צב וסי' ע).

לעיון נוסף ראה "אוצר הפוסקים" לשו"ע "אבן העזר" סי' א, י.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"זרבי יעקב  ז"ל


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ

חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן ע"ה

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ז"ל ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.