English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת שמות

התורה והמדינה (מעזבונו של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל)חוק השבת
בעקבות הדיונים התיאורטיים בהם עסקנו בשבועות האחרונים, ננסה לבדוק עתה לבחון את יישומם הלכה למעשה. בשנים הראשונות לקום המדינה עלתה על הפרק שאלת חוק השבת ובעיקר נושא הפעלת התחבורה הציבורית בשבת. ההצעה הייתה שתיאסר עבודה בבתי המסחר ובתעשייה. כמו כן תיאסר תנועת אוטובוסים ציבוריים בשבת בכל הארץ, למעט חיפה. מאידך גיסא לא תיאסר תנועת מוניות ורכב פרטי, בשום מקום. מורנו ורבנו מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל היה אחד החלוצים שניסו לברר סוגיא זו מבחינה הלכתית. הוא מעלה לדיון חמש נקודות:
יש לברר א. האם מבחינה מעשית יביא החוק המוצע להפחתת חילול השבת במדינה?
                ב. האם מבחינה הלכתית יביא החוק תועלת מבחינת צמצום חילול השבת בפרהסיא?
                ג. האם מותר להסכים שתושבי חיפה יסבלו חילול שבת כדי ששאר התושבים ייהנו מן החוק?
                ד. האם יש חשש ל"חיזוק ידי עוברי עבירה" בעצם התמיכה בחוק המתיר חילול שבת במקום מסוים ובחלק מאמצעי התחבורה.
               ה. האם יש חשש לחילול השם בתמיכה בחוק המוצע.
(עמוד הימיני סימן יא סע' ד).
 
יש לציין כי כאשר נכתבו הדברים עדיין לא עלתה על הפרק שאלת התועלת שבחוק מבחינת יחסי חילונים במדינה והחשש ש"כפיה" באמצעות חוק תרחיק אנשים ובודאי לא תביא אותם למצב של "חיבת הדת". האווירה באותה תקופה הייתה שמקובל על רוב חלקי העם בישראל כי ה"סטטוס קוו" ושמירתו הם הדרך להגיע להסכמה שתאפשר חיים משותפים במדינת היהודים.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.