English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת משפטים

חמדת שנת השבע: והשביעית תשמטנה ונטשתה

הרב בצלאל דניאל – ראש תוכנית מורנו מבית 'ארץ חמדה'

לכבוד פרשת השבוע, פרשת משפטים, אנו עושים הפסקה בסדרת הטורים העוסקים בציווי "לאכלה", ולא להפסד ולא לסחורה.

מצוות השמיטה מוזכרת לראשונה בתורה בפרשתנו:

ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה:  והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך: (שמות פרק כג, י-יא)

פסוקים אלו עוסקים במצוות השמיטה ממספר היבטים, שיש לשים לב אליהם.

ראשית, התורה אינה מזכירה שהיבול מיועד לכל. התורה מציינת ש"ואכלו אביוני עמך", זאת לעומת ההדגשה בפסוקים המופיעים בפרשת בהר המתמקדים ב"שבת לה'" (ויקרא כ"ה ד), פסוקים אלו מתמקדים בהשבתה במובן של ביטול המעמדות החברתיות. תניח לקרקע, בכדי שהעניים יאכלו, ומה שנותר ישמש את החיים בטבע - חית השדה.

שנית, "תשמטנה ונטשתה" הוא ציווי מעניין. במכילתא נאמרים שני פירושים: א. תשמטנה – מעבודה, ונטשתה – מאכילתה. ב. תשמטנה – מלקשקש (מלעדור באופן המשפר את מעבר המים בין הצמחים), ונטשתה – מלסקל.

הפירוש הראשון מדבר על הימנעות מעיבוד הקרקע והנאה ממנה. הפירוש השני מפרט מלאכות שונות שנאסרו, שאינן מוזכרות במקום אחר בתורה.

הרמב"ן מקשה על הפירוש השני: הרי הגמרא אומרת שרק המלאכות המפורטות בפרשת בהר אסורות בשמיטה. מקובלנו שקשקוש וסיקול אסורות בשמיטה מדרבנן בלבד!

ערוך השלחן מסביר שאכן המלאכות המפורטות בפרשת בהר אסורות באיסור לאו, אך יתר עבודת הקרקע אסורה מדרבנן.

המהר"ל מבאר שהתורה ציוותה שני דברים נפרדים: היא אסרה מלאכות מסוימות, ובנוסף לכך ציוותה את חז"ל להגדיר את נטישת הקרקע, לפי הבנתם. התורה מצווה את חז"ל להגדיר את המלאכות האסורות, ואחרי שחז"ל מגדירים אותם, מלאכות אלו אסורות מדרבנן בלבד.

כמובן שעל דבריו יש להקשות: אם נכון לאסור את ביצוע המלאכות הללו, מדוע הקב"ה לא אסר אותם? ואם הקב"ה לא מצא לנכון לאסור אותם, מדוע שחז"ל יאסרו אותם?

הראי"ה קוק מסביר שיש שני סוגי איסורים: יש מלאכות שביצוען אסור (לא תזרע, לא תזמור). יש מלאכות אחרות שאם אדם מבצע אותם פעם אחת אין בכך פגם מהותי לשמיטה. אך ביצוע מכלול המלאכות הללו דרך קבע יפגע בנטישת הקרקע עליה ציוותה התורה. אם אדם מסיר סלע אחד משדהו, אין בכך הפרה של החובה לנטישת הקרקע. אך אם הוא מסקל את כל השדה, בכך ישנה הפרה של חובת הנטישה. לכן סיקול של אבן בודדת, העברת שוחת מים בודדת, וכדו', אסורה מדרבנן. אך עבודה על השדה כולו אסורה מן התורה, וכלולה בחובת "תשמטנה ונטשתה".

הצבענו על שני מאפיינים מפתיעים בפסוקים הללו. יתכן ויש קשר ביניהם.

בפרשת בהר אנו מצווים לא לזרוע ולא לקצור, אלא לאכול יחד עם כולם. בפרשתנו הציווי הוא לנטוש. מדי פעם עלינו לנטוש את בעלותנו על הקרקע. כיצד אנו מפגינים את בעלותנו על הקרקע? דבר זה אינו נעשה בפעולה מסוימת, אלא בהקשר שלם. לכן אין כאן פירוט של מלאכת איסור מסוימת, אלא אמירה כללית, לשמוט ולנטוש.

ציווי זה מתאים מאוד לפסוקים הסובבים בפרק כ"ג בספר שמות, פרשת משפטים. הפסוקים הסובבים מתמקדים בדאגה לזולת. הפסוקים הקודמים בפרק מתייחסים לתשומת הלב לאבדת חברו, לצורך של העזרה לאחר לפרוק את משאו, לתשומת הלב לדל ולגר. הפסוק הבא עוסק בשבת מזווית מאוד מסוימת: הצורך של בן האמה, הגר והבהמה במנוחה. בתוך ההקשר הזה, אין זה פלא שהמוקד של השמיטה בפרשתנו אינו שכולנו אוכלים את פירות השביעית יחד, אלא שאנו מותירים אותם לאביונים.

 

הפסוקים הבאים מצווים על שלושת הרגלים. מתוך שנזכור לנטוש ולשמוט את אשר לנו, נזכה שיראה זכורנו את פני האדון ה' שלוש פעמים בשנה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

נהוראי בן רבקה נמיר

רבקה בת שרה בלה

ר' יצחק בן בריינדל גיטה 

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן

י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.